L'accessibilitat universal implica que qualsevol persona pugui disposar i utilitzar les infraestructures i els serveis o productes en igualtat de condicions, independentment de la seva condició física, psíquica o sensorial. Aquest concepte és aplicable a dues formes bàsiques d'activitat humana: la mobilitat i la comunicació. Totes dues poden estar subjectes a limitacions com a conseqüència de l'existència de barreres.

L'autonomia és la capacitat de controlar, afrontar i prendre, per iniciativa pròpia, decisions personals sobre com viure d’acord amb les normes i preferències pròpies, així com de desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària.

Les barreres arquitectòniques són tots aquells impediments o obstacles físics que dificulten o impedeixen la llibertat de moviment de les persones. N'hi ha de tres tipus: urbanístiques (a la via pública), d'edificació pública o privada i del transport.

Aquestes barreres fan referència a tots aquells impediments o dificultats que es presenten en la comprensió, captació i emissió de missatges, així com en l'ús dels mitjans tècnics disponibles.
 

Disseny de productes i entorns aptes per a l'ús del major nombre de persones possible, sense necessitat d'adaptacions ni d'especialitzacions.

S'entén per mobilitat el conjunt de desplaçaments que les persones han de fer per motius laborals, formatius, sanitaris, socials, culturals o de lleure, o per qualsevol altre. La promoció de l'accessibilitat en l'àmbit de la mobilitat comporta la supressió de barreres arquitectòniques.

És la limitació de la mobilitat d'una persona a causa d'una discapacitat física (motriu o sensorial), una discapacitat intel·lectual, l'edat o qualsevol altra circumstància que causi una dificultat manifesta per utilitzar transports públics col·lectius. S'acredita oficialment mitjançant un barem dins la valoració i qualificació del grau de la discapacitat, emesa pels equips multiprofessionals de valoració i orientació (EVO).

Qualsevol producte (incloent dispositius, equipament, instruments, tecnologia i programari) fabricat especialment, o disponible en el mercat, per prevenir, compensar, controlar, mitigar o neutralitzar deficiències, limitacions en l'activitat i restriccions en la participació.

Data d'actualització:  19.10.2015