• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Interpretació i aplicació de la normativa

La Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya, en endavant TAAC, es va constituir el 30 de novembre de 2011 i està formada per tècnics qualificats de les següents entitats:

  • Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
  • Consell de Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya
  • Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya
  • Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya
  • Generalitat de Catalunya. Departament competent en l'àmbit de l'accessibilitat.  
  • Ajuntament de Barcelona. Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística
  • Tecnicsmunicipals.cat (representatiu del col·lectiu de tècnics municipals)

 

L'objectiu de la TAAC és harmonitzar criteris d'aplicació de la normativa vigent d’accessibilitat (autonòmica i estatal) als establiments en edificis existents on es desenvolupin activitats d’ús públic. A aquests efectes s’han elaborat els documents següents:

Criteris generals d’aplicació de la normativa d’accessibilitat a les activitats en edificis existents (DT-1)

Document tècnic que defineix criteris generals per poder discernir quines solucions alternatives són acceptables i en quins casos, tenint en compte els principis d’ajust raonable i de proporcionalitat establerts a la Llei 51/2003, de 2 de desembre (LIONDAU).

Modificació de març de 2013 – La taula que identifica la normativa vigent d’aplicació, en funció dels usos, superfície i capacitat, es trasllada com annex a aquest document.

Informació relacionada

Taula d'usos i activitats als efectes dels Criteris TAAC (DT-2)

Document tècnic que estableix una classificació de les activitats associades a cada un dels diferents usos, a efectes de l’aplicació dels criteris específics desenvolupats als posteriors DT per a determinats elements i casuístiques. Aquesta taula s’ha elaborat d’acord amb l’annex 2 del Decret 135/1995, el DB-SUA (Reial Decret 173/2010), la classificació de grups del CCAE referent a l’ús comercial i les classificacions previstes en les normatives sectorials que regulen els establiments d’ús turístic i sanitari.

Modificació de març de 2013 – Es substitueix el document anterior, que havia generat alguna interpretació equivocada, per un més extens i aclaridor que, d’acord amb els criteris indicats, desenvolupa la classificació d’activitats d’aplicació a la resta de documents TAAC.

Informació relacionada

Condicions d’accessibilitat de les cambres higièniques en establiments d’ús públic (DT-3)

Document tècnic que estableix les condicions d’accessibilitat que han de complir les cambres higièniques en els establiments d’ús públic, en funció de del tipus d’intervenció que es realitzi (obres de reforma, ampliació del local i/o modificacions de l’activitat), de la superfície de l’establiment i de les característiques de l’activitat.

Modificació de novembre de 2014 – S'afegeix el document DT-3.6 referent a les condicions que ha de complir la cambra higiènica d'ús públic en els establiments d'ús residencial públic.

Condicions d’accessibilitat de l’accés en establiments d’ús públic (DT-4)

Aquest document tècnic estableix les condicions d’accessibilitat que ha de complir com a mínim un accés als establiments d’ús públic, en funció del tipus d’intervenció que es realitzi (obres de reforma, ampliació del local i/o modificacions de l’activitat), de la superfície de l’establiment i de si es tracta d’un edifici amb planta soterrani o sense (circumstància que condiciona la dificultat tècnica de les obres a realitzar).

Modificació de novembre de 2015 – S’afegeix el document DT-4.11 “establiments d’ús residencial públic a nivell de via pública”.

Informació relacionada

Criteris referents a situacions i elements diversos (DT-5)

Document tècnic que analitza qüestions específiques que sovint són objecte de consulta, desenvolupa les condicions mínimes d’accessibilitat que es consideren exigibles i identifica les circumstàncies en que es poden acceptar determinades solucions alternatives.

Modificació de febrer de 2017 - S'afegeix el document DT-5.9

Informació relacionada

Criteris referents a activitats singulars (DT-6)

Aquest document tècnic analitza aquelles activitats que, per les seves singularitats, requereixen algun tipus d’aclariment o justifiquen matisar l’aplicació directa dels criteris generals corresponents al seu ús amb l’objectiu d’ajustar les condicions exigibles a les seves característiques funcionals.

Informació relacionada

Data d'actualització:  23.02.2018