• Imprimeix

Targeta acreditativa de la discapacitat

L'Ordre BSF/43/2012, de 27 de febrer de la Targeta acreditativa de la discapacitat, que regula la concesió d'aquest títol, és una iniciativa impulsada pel Departament que va nèixer en el marc de la Llei de serveis socials i la Declaració de les Nacions Unides pels Drets de les Persones amb Discapacitat.

La Targeta va ser consensuada amb les organitzacions representatives del sector agrupades a COCARMI (Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat). Per això, inclou en el disseny, el color vermell de fons, les lletres i la identificació tàctil amb format braïlle per a les persones amb discapacitat visual, seguint les indicacions dels experts de la ONCE.

Permet a les persones amb discapacitat legalment reconeguda, i amb residència habitual a Catalunya, acreditar de forma àgil i pràctica, el seu grau de discapacitat. És un document públic, personal i intransferible, que caldrà acompanyar amb DNI o NIE, amb un format únic per a totes les tipologies de discapacitat.

A més de ser un element acreditatiu, la targeta facilita l'accés a determinats avantatges i beneficis que podran millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.

Destaquem

Sol·licitar la targeta acreditativa de la discapacitat

En aquest enllaç es pot trobar informació sobre el tràmit i accés als formularis de sol·licitud en diferents formats i idiomes. 

Avantatges vinculats a la targeta acreditativa de la discapacitat

Canvis de la nova Ordre

La Targeta substitueix la resolució administrativa de reconeixement de grau de discapacitat amb la mateixa eficàcia i els mateixos efectes davant d'organismes públics i privats. Sempre que les administracions o organismes públics ho considerin oportú, podran sol·licitar la presentació de la resolució de reconeixement de grau de discapacitat (art. 4.2).

S'expedirà d'ofici a totes aquelles persones a qui se'ls reconegui un grau de discapacitat igual o superior al 33%, provisional o definitiu, a partir de l'entrada en vigor de la nova Ordre.

Les persones que ja tinguin reconegut un grau de discapacitat amb data anterior a l'entrada en vigor de la nova Ordre poden sol·licitar l'expedició de la targeta acreditativa en imprès normalitzat.

Les targetes expedides a l'empara de l'anterior Ordre tindran els mateixos efectes i eficàcia que les obtingudes a partir de l'entrada en vigor de la nova Ordre.

Data d'actualització:  26.06.2014