• Imprimeix

Suport a l'autonomia a la pròpia llar

L'objectiu d'aquest Programa és contribuir al desenvolupament de les persones amb discapacitat en les activitats de la vida diària, tant a la seva llar com a la comunitat, i possibilitar-ne l'autonomia.

El Programa de suport a l'autonomia de la pròpia llar s'adreça a persones amb discapacitat física, psíquica i/o problemàtica social derivada de malaltia mental que volen viure soles, en parella o amb altres persones quan aquestes siguin beneficiàries del programa de suport o que tinguin reconegut un grau de dependència igual o superior al grau I o amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 65 %, i que necessitin suport personal per al desenvolupament d’una vida autònoma, un màxim de quatre, i que requereixen un determinat suport per poder gestionar-se i ser més autònomes.

Les persones sordcegues que necessiten un suport diari a la llar però no la presència permanent d'una persona cuidadora també poden ser beneficiàries d'aquest Programa.

Per poder accedir a aquest tipus de Programa s'ha d'estar valorat pel CAD i s'ha de tenir com a mínim el 33% de grau de discapacitat per poder demanar-lo, a més dels requisits següents: 

 • Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o, en tot cas, haver presentat la sol·licitud de valoració o de revisió del grau de discapacitat abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds que estableix la convocatòria.
  O ser beneficiari d'una pensió de la Seguretat Social d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, o pensionista de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, d'acord amb l'article 4.2 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. 
 • Del grau de discapacitat igual o superior al 33%, almenys un 25% de la discapacitat ha d'estar causada per una mateixa patologia. En els casos de discapacitat intel·lectual no s'exigirà aquest requisit del 25% per una única patologia.
 • No tenir reconeguda la necessitat del concurs d'una altra persona.
 • Tenir 18 anys o més i menys de 65 anys en el moment de presentar el formulari de sol·licitud.
 • Poder desenvolupar les activitats de la vida diària amb el suport previst i ajustat a les seves necessitats.
 • Poden beneficiar-se d'aquest ajut les persones que convisquin amb algun familiar en els supòsits següents:
  • Convivència de la persona beneficiària amb un o tots dos progenitors sempre que aquests tinguin reconegut un grau de dependència igual o superior al grau I, o bé amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 65%.
  • Convivència de la persona beneficiària amb fills menors de 18 anys o majors d'edat amb un grau reconegut de dependència igual o superior al grau I o bé amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 65%.
  • Convivència de la persona beneficiària amb cònjuge o assimilat sempre que aquest tingui reconegut un grau de dependència igual o superior al grau I, o bé amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 65%.
 • Tenir valorada la situació de dependència, d’acord amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, abans de la publicació de l’obertura de la convocatòria.
 • Acreditar la idoneïtat del servei de suport personal d'acord amb les condicions següents: Persones amb discapacitat física i persones sordcegues: amb una puntuació mínima d'1 i màxima de 24 del barem de la dependència i amb un nivell de suport màxim de supervisió (SP).
  Persones amb discapacitat intel·lectual i persones amb discapacitat derivada de malaltia mental que hagin estat valorades en relació amb la situació de dependència amb grau I o bé amb no grau.
  No podran accedir a aquest programa les persones sol·licitants que tinguin reconeguda la situació de dependència amb un grau II o superior.
  A banda de les especificacions generals referides a la situació de dependència del paràgraf anterior, les persones amb discapacitat intel·lectual no podran sobrepassar la puntuació màxima de 16 punts del barem específic que estableix l'Ordre de convocatòria.
  La malaltia de les persones amb discapacitat derivada de malaltia mental haurà d'estar estabilitzada a fi i efecte que aquesta no interfereixi en la seva autonomia. Així mateix, no podran superar la puntuació màxima de 6 punts del barem específic que estableix l'Ordre de convocatòria.
 • Disposar d'un pla d'atenció personal, elaborat per l'entitat col·laboradora i prestadora del servei.
 • Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat per a les persones que tenen reconeguda la condició de persones catalanes retornades, d'acord amb la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrants i dels seus descendents, i de segona modificació de la Llei 18/1996, a les quals no s'exigeix el període mínim de residència.
  La residència continuada es considerarà interrompuda si hi ha absències superiors a 90 dies per any. Les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, o no siguin ciutadans nacionals d'algun dels estats membres de la Unió Europea, han d'acreditar la residència legal mitjançant l'autorització de residència expedida per l'Administració general de l'Estat.

Informació relacionada

La gestió d'aquest Programa es porta des dels Serveis Territorials del Departament de Benestar Social i Família i, segons l'ordre de creació d'aquest Programa, es tracta d'ajudes que s'adrecen a persones físiques i que s'atorguen a la persona beneficiària.

 

Aquestes persones beneficiàries s'allotgen en espais i pisos de propietat seva i alhora reben suport professional per part de les entitats col·laboradores acreditades per la Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal, i seran en aquestes entitats on s'abonaran els ajuts, ja que són les que presten el servei.

 

A partir d'un programa individualitzat dissenyat conjuntament amb les persones beneficiàries d'aquest ajut, es valora en quines àrees necessiten suport, com la comunicació, l'autocura, la gestió de la llar, les habilitats socials, l'ús de la comunitat, l'autodirecció, la salut, les competències acadèmiques, l'oci o el treball. D'aquesta manera, se'ls ofereix un suport ajustat a les seves necessitats per aconseguir una millora en les capacitats i habilitats.

Informació relacionada

Data d'actualització:  09.08.2018