• Imprimeix

L'atenció social a les persones amb malaltia mental

Les persones amb malaltia mental han patit, en el context d'una societat inclusiva, una marginació històrica. El model assistencial estava constituït per l'internament durant llargs períodes de temps, en molts casos fins i tot per tota la vida, en institucions psiquiàtriques.

A partir dels anys vuitanta es va iniciar un procés de transformació de l'assistència a les persones amb malaltia mental. L'informe  de la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica i la Llei general de sanitat (llei 14/1986, de 25 d'abril)  estableixen els principis que regulen el seu desenvolupament.

Entre aquests principis, cal destacar la previsió d'atendre els problemes de salut mental a l'àmbit comunitari, potenciant els recursos assistencials a nivell ambulatori i els sistemes d'hospitalització parcial i d'atenció a domicili amb la finalitat de reduir, al màxim possible, la necessitat d'hospitalització.

S'estableix el desenvolupament dels serveis de rehabilitació i reinserció social com a necessari per a una adequada atenció integral als problemes de les persones amb malaltia mental i es defineix la necessitat de la coordinació amb els serveis socials.

Aquest nou model d'atenció comunitària ens situa davant el repte d'organitzar i articular una adequada i àmplia xarxa de serveis i programes que atengui les diferents necessitats i problemàtiques de la població amb malaltia mental, repte assumit per les diferents comunitats autònomes amb el traspàs de competències.

Actuacions

Des del Departament es regulen i planifiquen diverses prestacions econòmiques i serveis socials de suport, assistència i inserció per a persones amb malaltia mental. Els recursos destinats a les persones amb malaltia mental es regulen a la Llei de serveis socials i a la Cartera de serveis socials. Habitualment, l’accés a aquests serveis es determina des dels centres de salut.

Cal tenir en compte també l'elaboració del Pla Director de Salut Mental i Addiccions, el document que defineix les actuacions que cal desenvolupar en l'àmbit de la promoció de la salut mental.

Data d'actualització:  18.07.2014