• Imprimeix

L'atenció social a les persones amb VIH/sida

L'any 1981 es va diagnosticar el primer cas de sida a l'estat espanyol. L'augment progressiu de persones afectades va fer del VIH un problema social i de salut pública de primera magnitud.

Les problemàtiques socials d'aquestes persones sovint estan relacionades amb la manca de recursos econòmics, la precarietat laboral o l'atur, les conductes delictives, les drogodependències (el consum de drogues per via intravenosa va ser un dels mecanismes més freqüents de transmissió del VIH i està relacionat, directament o indirectament, gairebé amb dos terços dels casos diagnosticats), l'infrahabitatge o la manca d'habitatge, la precarietat o l'absència de xarxes socials, l'educació incompleta o inestable, i la manca d'habilitats socials o personals.

Darrerament, l'impacte sanitari i social de la sida ha minvat gràcies a les polítiques de prevenció combinades amb les estratègies de reducció de danys, la informació epidemiològica i les noves estratègies de tractament fonamentades en l'evidència científica. Tot i això, el grau de supervivència de les persones amb VIH ha crescut, i això fa que les seves necessitats siguin cada vegada més complexes i que requereixin una actuació que inclogui aspectes sanitaris psicològics i socials.

Cal, per tant, continuar potenciant la prevenció com a eix central i aplicar per al col·lectiu més vulnerable polítiques integrals que incloguin la sensibilització, l'aprenentatge d'habilitats de relació familiar i grupal, millores culturals i educatives, alternatives adaptades al treball, reincorporació i reinserció laboral i accés a l'habitatge, així com serveis socials de suport personal que fomentin una major autonomia i corresponsabilització, que s'orientin a la integració en la xarxa normalitzada de serveis socials i promoguin la inclusió social.

 

Actuacions 

El Sistema públic de serveis socials té com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i socials; especialment, té com a destinatàries les persones que es troben en situacions de risc social, com pot ser el cas de les persones amb VIH/sida.

Segons l'art. 15 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, el Sistema públic de serveis socials s'estructura en serveis socials bàsics i en serveis socials especialitzats. Aquests darrers s'organitzen atenent la tipologia de les necessitats, per tal de donar resposta a situacions i necessitats que requereixen una especialització tècnica o la disposició d'uns recursos determinats. En aquest nivell s'enquadra l'atenció a persones amb VIH/sida.

Des de la Generalitat es regulen i planifiquen diverses prestacions econòmiques i serveis socials de prevenció, suport, assistència i reinserció per a persones amb VIH/sida amb majors dificultats per a la inclusió social i amb més alt grau de vulnerabilitat. Es tracta de prestacions gestionades pels ens locals i les entitats d'iniciativa social.

A més, el Departament, sobretot a través de la Direcció General de Joventut, impulsa recursos, exposicions i campanyes d'informació, prevenció i sensibilització sobre el VIH–sida.

Data d'actualització:  02.01.2015