• Imprimeix

Serveis socials especialitzats d’atenció residencial

Els serveis de reinserció es destinen bàsicament a persones afectades pel VIH/sida que pateixen desestabilització de la malaltia o quadres associats, necessiten suport de professionals (orientació, suport psicoafectiu, acompanyament mèdic, control de medicació) i, a més, presenten problemes d'exclusió social, com manca de recursos econòmics suficients, manca d'habitatge, manca de suport familiar o social, problemes judicials, etc.

La xarxa social o de salut deriva les persones usuàries als proveïdors d'aquests serveis, centres registrats pel Departament de Benestar Social i Família i gestionats per entitats d'iniciativa social, que fan la selecció dels candidats.

Aquest servei d'atenció residencial, que es coordina amb el Departament de Salut, dóna suport als processos d'atenció de reinserció social per a persones afectades del VIH i malaltes de sida amb risc social.

Es desenvolupa en un habitatge ordinari que dóna suport als processos de tractament, rehabilitació i inserció social de les persones afectades pel VIH/sida. Aquest recurs garanteix una atenció integral i una rehabilitació personal individualitzada.

Aquest servei s'ofereix amb diferents graus d'intensitat, segons la situació de les persones usuàries.

REQUISITS D'ACCÉS

Els requisits per accedir a aquest servei són els següents:

  • Acreditació de la situació de necessitat, per mitjà de la resolució emesa per l'òrgan competent, d'acord amb el barem establert pel reglament.
  • Requisit d'edat establert en aquesta disposició.
  • Residència en un municipi de Catalunya.
  • Per a les persones estrangeres, requisits establerts en la normativa vigent d'estrangeria i d'acollida i integració de les persones immigrades.
  • La resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent.

Aquest servei d'acolliment residencial, que es coordina amb el Departament de Salut, s'adreça a persones infectades pel VIH i malaltes de la sida, no terminals, que es trobin en situació de vulnerabilitat social.

Es tracta d'un recurs de substitució de la llar que garanteix el seguiment i la intervenció professional en el procés terapèutic. L'objectiu és millorar la qualitat de vida i la salut de les persones usuàries i de potenciar la inserció sociolaboral en la mesura que sigui possible.

Data d'actualització:  21.10.2009