• Imprimeix

Pobresa i inclusió social

El Departament impulsa diverses accions per promoure la lluita contra la pobresa i la inclusió social que es concreten en serveis i recursos destinats a prevenir els factors d'exclusió social i a lluitar-hi en contra i a facilitar les eines necessàries per aconseguir una societat més cohesionada i justa.

L'exclusió social es defineix com "el resultat d'un procés dinàmic d'acumulació i combinació de factors diversos de desavantatge, vinculats a diferents aspectes de la vida personal, social, cultural i política dels individus".

Les polítiques d'inclusió i cohesió socials tenen en compte que la integració social d'una persona n'exigeix el reconeixement i l'acceptació en els àmbits econòmic, laboral, social i comunitari, i en els de la ciutadania i la participació.

Tot i així, els processos de canvi social i la crisi econòmica han modificat els perfils i els límits de la vulnerabilitat i l'exclusió social. La crisi actual ha posat de manifest la pobresa i les situacions d'exclusió que viuen moltes persones. Per tant, calen mesures de resposta immediata dirigides a les persones que pateixen situacions greus de pobresa, situacions de clar desavantatge econòmic i social respecte a la resta de persones del seu entorn. Alhora, aquestes mesures no poden substituir actuacions ni estratègies estructurals que responguin a la complexitat i a les causes múltiples de les situacions de pobresa i vulnerabilitat. Cal identificar els punts febles del sistema de protecció social i determinar les modificacions que s'haurien de dur a terme per millorar la resposta a la ciutadania i optimitzar els recursos disponibles. S'han de prioritzar les accions a emprendre, però sobretot cal una harmonització millor dels serveis i les prestacions existents, i una gestió més àgil, pròxima i eficient, fonamentada en una informació comuna, fiable, actualitzada i accessible per abordar la lluita contra la pobresa des de tots els seus àmbits d'actuació.