• Imprimeix

Pla d’acció per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya 2015-2016

Amb l'objectiu de combatre els efectes de la crisi en el benestar de les persones i lluitar contra l'augment de la pobresa, el Govern de la Generalitat de Catalunya impulsa aquest Pla d’acció de lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya 2015-2016.

Els processos profunds de canvi social i la crisi econòmica dels darrers anys han modificat definitivament els perfils i els límits de la vulnerabilitat i l’exclusió social, alhora que han posat de manifest les situacions d’exclusió i de desigualtat que viuen moltes persones.

Davant el risc d’una societat més polaritzada i dual, el govern de la Generalitat respon a les necessitats que es manifesten a la nostra societat sent conscient de la complexitat del fenomen de la pobresa, entès com un problema que cal abordar amb mesures que cerquin l’equilibri entre les estratègies de caràcter pal·liatiu i les estructurals, amb intervencions transversals, i, sobretot, amb actuacions coordinades amb la resta d’agents implicats, especialment el món local i les entitats del tercer sector social.

Les causes de la pobresa son múltiples i complexes, i per tal d’abordar-les adequadament  cal   reorientar les polítiques públiques, tradicionalment segmentades des d’un punt de vista temàtic i sectorial, cap a un enfocament molt més transversal que pot afectar a diferents àmbits d’actuació com els serveis socials, l’ocupació, l’ensenyament, l’habitatge, la salut o la justícia i que posa la persona en el centre d’atenció. En aquest context, i en el marc de la planificació estratègica de l’acció de govern, el disseny i desenvolupament d’un instrument com el Pla d'acció per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya 2015-2016 esdevé necessari per integrar, articular, implementar i avaluar el conjunt de polítiques públiques orientades a combatre la pobresa i l’exclusió social a Catalunya.

D’altra banda, l’Estratègia Europa 2020, aprovada l’any 2010, es configura com l’estratègia de creixement dela Unió Europeala finalitat de la qual és crear les condicions propícies per a un tipus de creixement més intel·ligent, sostenible i integrador, orientat a reforçar l’ocupació, la cohesió social i territorial. En aquest sentit, ha fixat cinc objectius clau quela UEha d’assolir al final de la dècada en àmbits com l’ocupació, l’educació i la integració social i la reducció de la pobresa. En coherència amb l'estratègia de l'Europa 2020 i amb la voluntat de respondre a la dimensió multifactorial de la pobresa i l'exclusió social així com a les singularitats que aquest fenomen presenta a Catalunya, el pla s'articula al voltant dels següents eixos que estructuren la rellevància estratègica del pla:

Eix prioritari: Pobresa i inclusió social en la infància i l'adolescència.
Eix general 1: Cobertura de les necessitats bàsiques.
Eix general 2: Ocupació
Eix general 3: Habitatge.
Eix general 4: Àmbit relacional i comunitari.

Data d'actualització:  01.07.2015