• Imprimeix

Plans de lluita contra la pobresa i d'inclusió social a Catalunya anteriors al Pla 2015-2016

En el Pla d'acció per a la inclusió i la cohesió social a Catalunya 2010-2013, aprovat per l'Acord del Govern GOV-152-2010, es definia que, any a any, s'aniria concretant un pla anual d'accions que tingués en compte la conjuntura economicosocial del moment i les necessitats socials més urgents fruit de la crisi actual. Aquest pla anual d'accions es concreta, doncs, en el Document de propostes per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya.

El Pla d'acció per a la inclusió i la cohesió social a Catalunya 2010-2013 tenia l'objectiu de desenvolupar les noves directrius europees i els objectius estratègics de la política d'inclusió estatal del Plan nacional de acción para la inclusión social.

El Pla per a la inclusió i la cohesió social a Catalunya 2006-2009, es va estructurar en vuit línies estratègiques d'actuació corresponents als diferents àmbits en què poden emergir factors d'exclusió social de naturalesa diversa:

  • Lluita contra la pobresa i l'exclusió en l'àmbit econòmic. 
  • Foment de l'accés a l'ocupació i lluita contra la precarietat i l'exclusió en l'àmbit laboral.
  • Lluita contra l'exclusió en l'àmbit formatiu i millora de l'accés a un sistema educatiu integrador i de qualitat.
  • Lluita contra l'exclusió en l'àmbit sociosanitari i impuls de polítiques integrals de salut.
  • Lluita contra els desequilibris territorials i millora de la cohesió en l'àmbit rural i urbà.
  • Lluita contra l'exclusió en l'àmbit residencial i impuls de mesures que garanteixin l'accés a l'habitatge digne.
  • Foment de mesures de protecció a les famílies i les xarxes socials de proximitat i lluita contra l'exclusió en l'àmbit relacional.
  • Foment de l'acció comunitària i participativa i lluita contra l'exclusió en l'àmbit de la ciutadania.

 

En el marc d'aquest Pla 2006-2009, en l'àmbit territorial, cal esmentar l'inici del desenvolupament dels plans locals d'inclusió social.

Les accions que van donar lloc a l'elaboració dels primers plans de lluita contra la pobresa arrenquen els anys noranta, quan s'inicia el Programa interdepartamental de la renda mínima d'inserció (PIRMI), que intenta, a través d'un itinerari personal que engloba tota la família, la inserció laboral i l'autonomia de les persones.

El 1992 el Parlament de Catalunya decreta l'elaboració del Pla integral de lluita contra la pobresa i l'exclusió social, que es va aprovar el 1995. L'any 2003 es va crear la Comissió Rectora del Pla d'acció per a la inclusió social a Catalunya (Decret 61/2003, de 20 de febrer), que té l'encàrrec de reconvertir el Pla de 1995.

Data d'actualització:  17.06.2015