• Imprimeix

Preguntes freqüents

A la web de la renda garantida de ciutadania, www.rendagarantida.gencat.cat,

o trucant al 900 400 012 (la trucada és gratuïta).

 

A la web de la renda garantida de ciutadania, www.rendagarantida.gencat.cat, a l’apartat de Cita prèvia, un cop hagis respost les preguntes formulades per l’assistent virtual o trucant al 900 400 012 (la trucada és gratuïta).

Les persones que compleixin tots els requisits per demanar la prestació de l’RGC, un cop demanada cita prèvia, han de presentar la documentació acreditativa a l’oficina corresponent (s’indicarà a la cita prèvia).

En el moment de la sol·licitud, i en el cas que es vulgui accedir a la prestació complementària d’activació i inserció (150 € / mes), s’ha de signar un compromís de seguir el pla individual d’inclusió social o d’inserció laboral.

 

 

A partir del 15 de setembre de 2017.

Per poder tramitar la sol·licitud de l’RGC, cal demanar cita prèvia. S’hi indicarà el dia, l’hora i l’oficina on s’ha de presentar la documentació acreditativa necessària.

 1. Ésser majors de vint-i-tres anys.

També tenen dret a l’RGC les persones majors de divuit anys si es troben en alguna de les situacions següents:

 • Tenir menors o persones amb discapacitat a càrrec.
 • Ésser òrfenes dels dos progenitors.
 • Haver estat víctimes de violència masclista en l'àmbit de la llar.
 • Qualsevol altra situació o circumstància que s'estableixi per reglament.

 

 1. Estar empadronat en un municipi i residir legalment a Catalunya.

Aquest requisit no s'aplica a les dones que tenen permís de residència per reagrupament familiar i el perden com a conseqüència de divorci o separació, ni als catalans retornats.
 

 1. Tenir residència continuada i efectiva a Catalunya durant els vint-i-quatre mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud.

 

 1. No disposar d'una quantitat d'ingressos, rendes o recursos econòmics considerada mínima per a atendre les necessitats bàsiques d'una vida digna, d'acord amb el llindar d'ingressos fixat per l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, durant els sis mesos immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud.

 

 1. No ser beneficiària d'una prestació pública o privada de servei residencial permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari, i no estar internades en un centre penitenciari en règim ordinari o tancat, amb el benentès que el caràcter de permanència del servei residencial ve determinat per la situació i les circumstàncies personals dels destinataris de la prestació i no pas pel tipus de servei. En conseqüència, com a excepció al requisit d'accés establert per aquesta lletra, i sempre que compleixin la resta de requisits exigits per aquest article, poden accedir a la renda garantida de ciutadania, si segueixen un pla de treball vinculat a un procés d'emancipació i apoderament, amb un pronòstic de sortida en un termini de no més de dotze mesos, d'acord amb l'informe corresponent dels professionals del treball social i de suport social al servei residencial, les persones que es trobin en alguna d'aquestes circumstàncies:

         - Persones sense llar.
         - Dones víctimes de violència masclista.
         - Persones beneficiàries d'una prestació pública o privada de servei residencial permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari.

 

 1. No treballar, excepte els sol·licitants monoparentals amb feina a temps parcial.

 2. No disposar de patrimoni més enllà de l'habitatge habitual.

L’RGC consta de dues prestacions:

 • Una prestació garantida, no condicionada
 • Una prestació complementària d’inserció (150 €/mes), condicionada a la signatura i el compliment d’un pla d’inclusió social o d’inserció laboral

El pla d’inserció o inclusió és un acord que defineix les accions específiques adaptades a cada beneficiari per a prevenir el risc d’exclusió i fomentar-ne la inserció (p. ex. orientació laboral).

 

Els imports de l'RGC augmentaran progressivament fins a l’any 2020, tal com s’estableix a la taula següent:

Quadre_imports_2018

Els imports corresponen a la prestació garantida + complementària d’inserció (150 € / mes), condicionada a la signatura i el compliment d’un pla d’inclusió social o d’inserció laboral.

En funció de la teva situació laboral, familiar i econòmica, el dia concertat per a la cita prèvia has de presentar:

 

Documentació bàsica

Per acreditar el compliment dels requisits esmentats, cal presentar la documentació bàsica acreditativa següent:

• DNI o passaport, cal mostrar-lo.
• En cas de tenir nacionalitat de la Unió Europea, certificat d’inscripció com a resident comunitari al Registre central d’estrangers de la Direcció General de la Policia.
• En cas de tenir la nacionalitat d’altres països, còpia del permís de residència vigent (NIE) i còpia de tots els fulls del passaport.
• Extracte bancari dels darrers sis mesos de tots els comptes de la unitat familiar.
• Documentació on consti el número de compte on es vol cobrar la prestació. La persona que sol·licita la prestació ha de ser titular del compte bancari.
• Document de dades fiscals actualitzades, que es pot obtenir a través del web de l’Agència Tributària.
• Documents que demostrin la residència a Catalunya de manera continuada en els darrers dos anys (per exemple, passaport, certificats escolars, rebuts de compres o serveis fets a Catalunya, certificats de visites mèdiques, queixes o denúncies a l’Administració, etc.).

 

Altres documents

Per acreditar supòsits concrets, cal presentar també la documentació acreditativa específica següent:

• Nòmina, en el cas que el sol·licitant o qualsevol dels membres de la unitat familiar treballi.
• Declaracions trimestrals d’ingressos, mitjançant els models 130 o 131, en cas que el sol·licitant o qualsevol membre de la unitat familiar sigui treballador autònom.
• Documents acreditatius de propietat de béns mobles (vehicles, títols mobiliaris, patrimoni, plans d’estalvi i de pensions, etc.).
• Sentència de separació o divorci i conveni regulador.
• Llibre de família.
• Certificat de reconeixement de la discapacitat, si es té reconeguda una discapacitat amb un grau igual o superior al 65%, en cas que s’hagi emès fora de Catalunya.
• Carnet de família monoparental, en cas que s’hagi emès fora de Catalunya.
• Acreditació d’impagament de deutes.
• Documentació que acrediti la condició de persona refugiada.
• Resolució de denegació de la sol·licitud de renovació de permís de residència, en cas de dona amb permís de residència per reagrupament familiar que l’hagi perdut per divorci o separació.
• Sentència judicial, ordre de protecció judicial, denúncia o informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que s’és objecte de violència de gènere o informe dels serveis socials, o certificat dels serveis socials de l’Administració competent o del centre d’acollida, en cas d’haver estat víctima de violència masclista en l’àmbit de la llar.

Només si treballes amb un contracte a temps parcial en els casos següents:

 • Famílies monoparentals amb fills a càrrec.
 • Les persones receptores de l’RGC que trobin feina poden seguir rebent la prestació complementària d’inserció durant 6 mesos.
 • Persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció a 15 de setembre i que l’estiguin compatibilitzant amb rendes de contractes a temps parcial.

L’RGC és subsidiària i incompatible amb els ingressos de qualsevol mena a què puguin tenir dret els titulars o beneficiaris de la prestació, llevat dels ingressos de les prestacions econòmiques, públiques i privades de dependència, de beques escolars de menjador i transport, d’urgència per evitar desnonaments i de beques públiques per a estudiar.

Els perceptors d’ajuts i prestacions estatals d’atur i per a l’ocupació i els perceptors de pensions contributives i no contributives de la Seguretat Social poden demanar un nou complement que els permeti arribar fins a la quantia de la renda garantida de ciutadania vigent.

Per a més informació sobre el complement de pensions, prestacions i altres ajuts estatals, consulteu l’apartat específic que trobareu al web de renda garantida de ciutadania.

Per poder sol·licitar el complement de pensions, prestacions i altres ajuts estatals, cal demanar cita prèvia a través de la web de la renda garantida de ciutadania, www.rendagarantida.gencat.cat, trucant al 900 400 012 (la trucada és gratuïta), a les oficines d’atenció ciutadana i les oficines d’afers socials i famílies.

S’actualitzarà la quantia de manera automàtica i s’equipararà als imports de l’RGC. No cal que presentis cap sol·licitud.

De manera automàtica i sense fer cap tràmit passaràs a cobrar l’RGC.

L’RGC distingeix tres figures:

 • El titular: la persona a favor de la qual s’aprova la prestació econòmica de l’RGC i, si s’escau, el pla individual d’inserció laboral o d’inclusió social.
 • El beneficiari: les persones que formen part de la unitat familiar.
 • Els destinataris: són tots, el titular i els beneficiaris.

Una unitat familiar només pot donar dret a un sol expedient de prestació de la Renda garantida de ciutadania. En el cas que en una mateixa unitat familiar hi hagi més d’una persona amb dret a ser titular de la prestació, té preferència per accedir-hi la persona que no tingui cap tipus d’ingrés econòmic o el tingui més baix, amb preferència, també, per a qui tingui la potestat parental.

Es considera unitat familiar la formada per una o més persones que mantenen vincles familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau, i també per adopció o acolliment, o vincles de convivència assimilats als vincles esmentats, excloent-ne els que siguin de simple veïnatge compartit. La relació de parentiu es compta a partir del titular.

Per calcular el nivell d’ingressos, es computen:

 1. Els rendiments del treball, els rendiments del capital mobiliari i immobiliari, les plusvàlues, els increments patrimonials i els rendiments procedents de qualsevol activitat econòmica.
 2. El patrimoni, de qualsevol tipus, llevat de l’habitatge habitual.
 3. Els ajuts, les subvencions i altres prestacions econòmiques que es perceben de les administracions públiques o d’entitats públiques o privades.

Cada dos anys, sens perjudici de l’obligació permanent de la persona titular o beneficiària de notificar qualsevol modificació de la situació que ha generat el dret i de la facultat de les administracions públiques responsables de fer-ne les comprovacions pertinents en qualsevol moment.

Pel que fa a la prestació complementària d’activació i inserció, es revisa cada dotze mesos i se’n determina la continuïtat en funció dels informes preceptius.

 1. Comunicar, dins el termini d’un mes des que es produeixin, els canvis de situació patrimonial, personal o familiar, de residència habitual.
 2. Sol·licitar qualsevol altra prestació econòmica, contributiva o no contributiva, a què tinguin dret.
 3. No renunciar, de manera voluntària, a una altra prestació o ajut.
 4. Proporcionar totes les dades necessàries per acreditar els requisits que donen dret al cobrament de la prestació.
 5. Mantenir-se inscrits al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i no rebutjar una oferta de treball adequada.
 6. Residir de manera continuada i efectiva a Catalunya.
 7. Reintegrar la prestació en el cas que s’hagi percebut indegudament.

 

 1. L’obtenció d’un treball temporal a jornada completa.
 2. La percepció d’ingressos econòmics, no salarials, per un import igual o superior a l’indicador de renda de suficiència de Catalunya.
 3. L’incompliment injustificat dels requeriments.
 4. No haver sol·licitat qualsevol altra prestació o ajut econòmic a què la persona tingui dret. La prestació complementària d’activació i inserció se suspèn també per l’incompliment del beneficiari del pla d’inclusió social o d’inserció laboral.

Té un import mensual de 150 euros, i es modifica en la mateixa proporció en què variï l’indicador de renda de suficiència de Catalunya vigent en cada moment.

Només tenen dret a aquesta quantitat els titulars i beneficiaris que subscriguin el compromís de seguir el pla d’inserció laboral o d’inclusió social i que compleixin les activitats que detalla el pla de treball.

El pagament s’ha de fer en dotze mensualitats per mitjà d’una transferència bancària a favor del titular o, excepcionalment, d’una tercera persona que legalment el representi o de l’entitat que atengui el destinatari.