• Imprimeix

Consell General de Serveis Socials

Any de creació

2010

Funcions

El Consell General de Serveis Socials és l'òrgan superior de participació en matèria de serveis socials i està adscrit departament competent en matèria de serveis socials. Encarna l'aspecte relacional de la nova administració pública ja que implica la societat civil en el debat previ a la presa de decisions, tot incorporant la transversalitat en la participació.

 

Entre les funcions que corresponen al Consell figuren, entre d'altres:

  • deliberar sobre l'orientació general dels serveis socials a Catalunya;
  • emetre un informe anual sobre l'estat dels serveis socials a Catalunya, que ha de remetre al Govern per tal que en doni compte al Parlament;
  • fer el seguiment dels plans i programes en matèria de serveis socials; 
  • i debatre i emetre informes sobre els avantprojectes de pressupost i la seva liquidació.

Composició

S'estructura en òrgans unipersonals, com són la Presidència, la Vicepresidència i la Secretaria, i en òrgans col·legiats que són el Ple, la Comissió Funcional, les comissions sectorials i les comissions temporals.

 

Com a òrgan superior de participació, compta amb la participació de representants de la Generalitat, de les organitzacions associatives, dels ens locals, dels col·legis professionals, de les organitzacions empresarials i sindicals, de les entitats representatives dels interessos de les persones usuàries, dels interessos de la ciutadania, de les dones i de les entitats d'iniciativa social.

Contacte

Podeu fer arribar els vostres comentaris i aportacions a l'adreça:

Consell General de Serveis Socials

Secretaria general

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Passeig del Taulat, 266-270
08019 Barcelona

O bé enviar un correu electrònic a: cgss.bsf@gencat.cat 

Data d'actualització:  15.06.2015