• Imprimeix

Preguntes més freqüents

Puc prestar un servei social encara que no estigui inscrit al RESES?

NO. La prestació dels serveis socials requereix tenir l'autorització administrativa corresponent. Això vol dir que encara que hagueu sol·licitat la inscripció al RESES, (per tant, la sol·licitud està en tramitació), fins que no rebeu la notificació de la resolució del procediment i sigui favorable no podeu començar a exercir l'activitat.

Si la resolució és desestimatòria (desfavorable) vol dir que no puc tornar a demanar mai més la inscripció al RESES?

NO. Només vol dir que el procediment d'inscripció que es deriva de la vostra sol·licitud no ha estat favorable per algun motiu, com per exemple, no acomplir tots els requeriments legals. Quan ho considereu oportú podreu tornar a sol·licitar la inscripció al RESES i si heu esmenat els motius que van dur l'Administració a denegar-vos la sol·licitud, no heu de tenir cap problema per inscriure-us-hi i, en conseqüència, un cop acabat novament el procediment, poder prestar el servei social.

Què vol dir que en la resolució es declara la caducitat del procediment i s'arxiven les actuacions d'inscripció en el RESES?

Vol dir que si no heu aportat la documentació demanada (per exemple, la llicència, si era necessari aportar-la per la tipologia de servei), si aquesta era indispensable per dictar la resolució d'inscripció, s'arxiva el procediment. Això, però, no vol dir que no pugueu tornar a fer una nova sol·licitud d'inscripció.

Què puc fer si el termini que tinc per aportar els documents que em demanen em sembla insuficient per poder lliurar-los?

D'acord amb la normativa vigent, i sempre que no s'hagi exhaurit el termini que teníeu per tal d'aportar la documentació, podeu demanar una ampliació del termini. En caràcter general, aquest termini podrà ampliar-se la meitat del termini que teníeu concedit. Per exemple, si teníeu tres mesos per aportar la documentació, se us podrà ampliar el termini un mes i mig més.

On puc presentar la sol·licitud i la documentació que em sigui requerida per al procediment?

El formulari de sol·licitud i la documentació que sigui requerida es pot presentar a:

  • Oficines del Departament.
  • Oficines d'Atenció Ciutadana del Departament.
  • Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona.
  • Oficines de Gestió Empresarial (OGE).
  • A qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si em demaneu els documents compulsats, he de portar les còpies dels documents jo mateix/a o les ha de fer la persona funcionària que m'atengui?

Tal com diu la normativa, les còpies dels documents que siguin requerits per al procediment ha d'aportar-les la persona que presenta la sol·licitud. Aleshores és la persona funcionària qui, en comprovar que les còpies i els originals dels documents coincideixen, fa la corresponent compulsa, la qual cosa vol dir que signa i posa un segell per confirmar que les fotocòpies aportades reprodueixen fidelment l'original.

Com he de comptar els dies dels terminis del procediment d'inscripció al RESES, com a dies hàbils o com a dies naturals?

D'acord amb la normativa vigent, sempre que la llei o la normativa comunitària europea no expressin cap altra cosa, quan els terminis s'assenyalin per dies, s'entén que són hàbils, i queden exclosos del còmput els diumenges i els dies declarats festius. Per tant, en el present cas, els dissabtes són hàbils. Quan els terminis s'assenyalin per dies naturals, s'ha de fer constar aquesta circumstància en les notificacions corresponents.

Què significa el tràmit d'audiència?

El tràmit d'audiència vol dir que l'Administració us dóna un termini per tal que pugueu presentar al·legacions i presentar els documents que estimeu pertinents abans de redactar la proposta de resolució si les vostres pretensions es poden veure afectades.

Qui pot veure l'expedient d'inscripció, baixa o modificació registral?

Mentre l'expedient estigui en tramitació pot veure'l tota persona que tingui la condició de persona interessada. La condició de persona interessada és la que estableix l'art. 31 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999). Bàsicament, ve a dir que ho és aquella persona que ha fet la sol·licitud, aquella que sense haver-la fet (és a dir, no ha iniciat el procediment) pugui tenir algun dret que pugui resultar afectat per la decisió que s'adopti i aquella que, tenint un interès legítim, es personi en el procediment mentre no s'hagi dictat la resolució definitiva (per exemple, una comunitat de veïns respecte a un servei que es pretengui prestar al seu edifici).

Data d'actualització:  18.07.2014