• Imprimeix

Funcionament del cercador

Paràmetres de cerca

La cerca pot acotar-se mitjançant uns sèrie de filtres que són acumulatius i que fan referència als camps següents:

 • Servei bàsic o servei especialitzat: aquesta classificació permet diferenciar entre les tipologies de serveis que d'acord amb la legislació vigent són considerats de primer nivell (servei bàsic d'atenció social, servei d'ajuda a domicili, servei de tecnologies suport i cura, servei d'acolliment residencial d'urgència, servei de menjador social, servei de residència temporal per a persones adultes en situació de marginació, servei d'assessorament tècnic d'atenció social , centre obert i servei de suport als serveis socials bàsics) i els que requereixen d'una especialització tècnica o de recursos determinats que els fa serveis especialitzats.
  Per més informació veure la Cartera de Serveis 2010-2011.
  Els serveis especialitzats alhora estan classificats d'acord amb la població a la qual van adreçats ( infància, malalts mentals, persones grans, etc.) 

 • Tipologia del servei: aquest camp permet triar una tipologia de servei determinada (segons la classificació del Cartera de Serveis 2010-2011). Si prèviament hem activat el filtre servei bàsic o servei especialitzat el camp quedarà condicionat a aquells serveis que s'inclouen dins la classificació que prèviament haguem triat (servei bàsic o especialitzat i segons la població destinatària).

 • Grup de destinataris: aquest camp permet triar agrupacions de poblacions destinatàries de serveis. Per exemple el grup discapacitats intel·lectuals, inclouria els discapacitats psíquics i sensorials, discapacitats intel·lectuals amb trastorns de comportament,etc.

 • Destinataris: aquest camp permet triar poblacions destinatàries de serveis socials concretes. Ex: discapacitats intel·lectuals amb trastorns de comportament.

 • Número de registre del servei: aquest camp permet accedir a un servei en concret si coneixem el número que li va ser assignat un cop es va autoritzar al Registre ( Ex: S0000).

 • Comarca o altra agrupació territorial fora de Catalunya: aquest camp permet triar tots els serveis que estan ubicats en una comarca determinada.

 • Municipi: aquest camp permet triar tots els serveis que estan ubicats en un municipi determinat.

 • Districte: aquest camp permet triar tots els serveis que estan ubicats en un districte determinat del municipi de Barcelona.

 • Codi postal: aquest camp permet triar tots els serveis que estan ubicats en un codi postal determinat.

Resultats de la cerca

Les dades del resultat de la cerca poden veure's per separat, és a dir, servei a servei o bé descarregar-se amb format de full de càlcul (Excel), la qual cosa permet llistar tots els serveis que acompleixen els criteris que prèviament s'han seleccionat.

L'ordenament de les dades és el següent: comarca, municipi, districte, tipologia de servei i finalment el nom del servei en sentit alfabètic.

Data d'actualització:  29.09.2011