• Imprimeix

Documentació administrativa relativa a les persones assistides

Regulada en el Decret 284/1996 modificat pel Decret 176/2000

Informe mèdic

Article 7.2: A l'ingrés, l'entitat titular de l'establiment residencial ha de disposar d'un informe mèdic, efectuat com a màxim en els tres mesos anterior a l'ingrés, a excepció feta dels casos urgents, i que ha de contenir com a mínim:

 • a) Dades personals.
 • b) Malalties actives.
 • c) Al·lèrgies i contraindicacions.
 • d) Medicació prescrita.
 • e) Règim dietètic.
 • f) Atencions sanitàries o d'infermeria que necessita.
 • g) Valoració de la discapacitat, quan sigui procedent.

Contractes assistencials

Article 18.7: En els establiments residencials, els contractes assistencials han de ser signats pel resident o el seu representant legal i un representant de l'entitat titular de l'establiment amb el contingut mínim següent:
 • Que l'ingrés s'efectua lliurement, o segons les condicions de l'article 7 d'aquest Decret.
 • Que el centre s'obliga a respectar els drets dels residents reconeguts a l'article 5 d'aquest Decret.
 • Que l'usuari o els seu representant legal té coneixement i accepta el contingut de règim interior de l'establiment.
 • Determinació de preu cert i clàusula d'actualització.
 • Mitjà de pagament del servei.

Aquest contracte assistencial és incompatible amb la formalització, entre l'entitat i l'usuari, de qualsevol modalitat contractual que tingui per objecte la transferència de béns de l'usuari a l'entitat com a contraprestació dels serveis, amb caràcter vitalici o no.

Llibre de registre d'assistits

Article 18.3 apartat a): Llibre de registre d'assistits, en folis numerats, en el qual hi han de constar necessàriament les següents dades:

 • Número d'expedient.
 • Data d'alta.
 • Nom i cognoms.
 • Número del document nacional d'identitat.
 • Data de naixement.
 • Preu acordat si s'escau.
 • Número i règim de la Seguretat Social.
 • Metge de capçalera.
 • Dades de la persona a contactar en cas d'urgència.
 • Data i causa de la baixa.

 

S'han de fer constar també dades sobre assegurances (accidents, defuncions o similars) i s'ha de reservar un espai per a indicar les circumstàncies que han motivat l'ingrés.

Expedient assistencial

Article 18.8: Els establiments residencials i els centres de dia han de disposar també d'un expedient assistencial en el que hi ha de constar, almenys:

 • Dades identificatives.
 • Familiar o persona responsable de l'usuari.
 • Prescripció medicofarmacèutica.

 

Article 7.3: Constància dels familiars que han intervingut en l'ingrés, així com de la comunicació al jutjat o ministeri fiscal efectuada per la persona que ostenta la guarda de fet.

Programa d'activitats

Article 18.4: Tots els serveis de centres residencials i centres de dia per a gent gran i per a persones amb discapacitat han de disposar, amb l'objectiu de prevenir el deteriorament i mantenir les aptituds, d'un programa anual d'activitats en les àrees funcional, cognitiva, motora, emocional i de participació comunitària, en relació a l'usuari, així com el calendari, mètodes i tècniques d'execució i sistemes d'avaluació.

Programa d'atenció individualitzada

Article 18.12: L'establiment residencial i el centre de dia ha de disposar d'un programa individualitzat per a la realització dels objectius d'atenció a la persona.

Informació relacionada

Models de documents

El Departament posa a disposició dels establiments residencials els següents models de documents:

 • Ingrés residencial de presumptes incapaços
 • Contractes assistencials residencials de gent gran
 • Informe mèdic previ a l'ingrés en establiment residencial
 • Models de registres
 • Documents relatius al personal
Data d'actualització:  28.01.2010