• Imprimeix

Llibertat d'ingrés en establiment residencial

 

Decret 284/1996 modificat pel Decret 176/2000 

Article 7.1: Per a efectuar l'ingrés en un establiment residencial és condició necessària la prèvia i lliure manifestació de voluntat de la persona que ha d'ingressar o la del seu representant legal. 

Article 7.3: L'ingrés en establiments residencials de persones que no poden manifestar lliurement la seva voluntat, ja que per raó de les seves circumstàncies personals poden ésser declarades incapaces, comporta que el director tècnic de l'establiment, en sigui el guardador de fet, quan l'ingrés de la persona s'hagi realitzat sense intervenció d'alguna de les persones que s'indiquen a continuació: 

  • a) Cònjuge o parella estable convivent.
  • b) Descendents majors d'edat o, altrament els ascendents.
  • c) El cònjuge del pare o de la mare si hi ha hagut convivència durant tres anys amb la persona que ha d'ingressar.
  • d) Germans.
  • e) La persona que hagi assumit la guarda de fet, sempre que hagi comunicat el fet de la guarda al jutge o al ministeri fiscal. 

S'ha de deixar constància en l'expedient assistencial dels familiars que han intervengut en l'ingrés, així com la comunicació al jutge o ministeri fiscal efectuada per la persona que ostenta la guarda de fet. 

Article 7.4: En aplicació d'allò previst a la Llei 9/1998, de 15 de juliol, del codi de família, quan el director tècnic de l'establiment assumeix la guarda de fet per no haver intervingut en l'ingrés les persones que s'indiquen a l'apartat anterior, ha de comunicar al jutge l'acolliment, en el termini màxim de 15 dies. 

A la notificació al jutge s'ha d'acompanyar, en relació a la persona acollida, la documentació següent:

  • Un informe mèdic amb indicació de les malalties o deficiències persistents de caràcter físic o psíquic.
  • Un informe social amb indicació de les circumstàncies personals, familiars i socials.
  • Relació de béns coneguts respecte els que es porta l'administració ordinària o si és el cas, circumstàncies que hi concorren.
  • El contracte de prestació de serveis amb indicació del preu de l'estada mensual i dels serveis complementaris, i el reglament de règim interior de l'establiment.

D'aquesta notificació i documentació s'ha de trametre còpia al ministeri fiscal, amb indicació del jutjat al que s'ha enviat.

Data d'actualització:  27.01.2010