• Imprimeix

Organització interna

Regulada pel Decret 284/1996 modificat pel Decret 176/2000

Reglament de Règim Interior

Article 18.3 apartat b): Reglament de Règim Interior el qual regula com a mínim els aspectes següents:

 • Normes de funcionament de l'establiment.
 • Causes de suspensió o cessament de la prestació del servei.
 • Sistemes d'admissions i baixes.
 • Sistemes de cobrament del preu pels serveis complementaris, si s'escau.
 • Mecanismes d'informació en tots els serveis i la participació democràtica dels usuaris o llurs representants legals en aquells serveis que així s'estableixi.
 • Sistema horari de funcionament de l'establiment, així com el de les visites i de sortides, el qual ha de respectar els costums de forma de vida del col·lectiu de persones ateses.

Fulls de reclamacions

Article 18.5: Els establiments de serveis socials han de disposar de fulls de reclamació, els quals han d'estar a disposició dels usuaris i persones que els demanin.

Protocols i registres

 • Serveis Residencials Assistits

  Article 18.10: Els serveis de centres residencials assistits i els serveis de centres de dia per a gent gran i per a persones amb discapacitat han de disposar, com a mínim, dels protocols d'acollida i adaptació així com de protocols per a la correcta atenció d'incontinències, caigudes, contencions, lesions per pressió i higiene, i administració de medicació.

  Així mateix s'han d'efectuar els registres següents:
  • Registre de residents amb incontinència d'esfínters i mesura o dispositiu idoni per a la seva correcta atenció.
  • Registre de residents amb lesions per pressió amb indicació de la causa originària, el tractament, la data d'aparició i la data de curació.
  • Registre actualitzat de caigudes dels residents amb indicació de les circumstàncies i sistemes de prevenció de les mateixes.
  • Registre actualitzat de residents que requereixen mesures de contenció amb indicació de la mesura més idònia per a dur a terme, prèvia prescripció mèdica, amb indicació de la durada i pautes de mobilització.
  • Registre actualitzat de les activitats adreçades al manteniment de la higiene personal dels residents.
  • Registre de medicació que ha de prendre l'usuari, amb constància de la persona que l'administra.
  • Registre del seguiment de la participació dels usuaris en el programa d'activitats on hi consti el nom dels usuaris que hi participin.

   

 • Serveis Llars-Residència

  Article 18.11: Els serveis de llar residència per a gent gran i per a persones amb disminució hauran de disposar, com a mínim, dels protocols d’acollida i adaptació així com d’higiene i administració de medicació.

Pòlissa d'assegurança

Article 18.2: L'entitat titular de serveis i establiments d'atenció diürna i residencial està obligada a mantenir vigent una pòlissa d'assegurança que cobreixi la responsabilitat civil dels usuaris i del personal.

Tauler d'anuncis

Article 18.9: Tots els establiments han de disposar d'un tauler d'anuncis en un espai concorregut pels usuaris en el qual, com a mínim, han d'exposar-hi:
 • a) Autorització de l'establiment o servei.
 • b) Organització horària dels serveis generals que es presten.
 • c) Tarifa de preus actualitzada i, si s'escau, dels serveis complementaris.
 • d) Organigrama de l'establiment.
 • e) Avís sobre la disponiblitat de fulls de reclamació i sobre la possibilitat de reclamar directament davant el Departament competent.
 • f) Calendari amb horari d'activitats i concreció setmanal, quinzenal o mensual d'aquestes.
 • g) Intruccions per a casos d'emergència amb especificacions per al personal de l'establiment i per als usuaris tenint en compte les seves característiques.
 • h) Horari d'atenció als familiars i usuaris per part del director tècnic i del responsable higiènicosanitari.

Consell Asessor i Seguiment

Disposició Addicional 5ena: El règim de participació en l'àmbit dels serveis, establiments i centres que preveu l'article 37 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, és regulat en el Decret 108/1998, de 12 de maig, sobre la participació en els serveis socials.

Models de documents

El Departament posa a disposició dels establiments residencials els següents models de documents:

 • Ingrés residencial de presumptes incapaços
 • Contractes assistencials residencials de gent gran
 • Informe mèdic previ a l'ingrés en establiment residencial
 • Models de registres
 • Documents relatius al personal
Data d'actualització:  28.01.2010