• Imprimeix

Perfils professionals

Regulats pel Decret 284/1996 modificat pel Decret 176/2000

Director tècnic

 • Funcions

  Article 20.1: Els serveis i establiments socials han de comptar amb personal suficient d'acord amb l'establert a la tipologia de l'annex d'aquesta disposició. Han de comptar també amb una persona responsable de la direcció tècnica amb capacitat professional.

  Article 20.2: El director tècnic ha de dirigir el servei d'atenció que han de rebre els usuaris amb independència que puguin dur a terme altres funcions d'organització i administratives.

 • Dedicació

  Article 20.3: La dedicació del Director tècnic en els serveis de centres residencials de més de 50 places ha de ser, com a mínim, de 30 hores setmanals o proporció equivalent quan el nombre sigui inferior. En tot cas la dedicació per servei residencial no ha de ser inferior a 10 hores.

 • Titulació

  Article 20.8: Els directors tècnics dels serveis de centres residencials i centres de dia han d'estar en possessió d'una titulació mínima de diplomat universitari de grau mitjà, preferentment, en l'àmbit de les ciències socials i/o de la salut.

Responsable higienicosanitari

 • Nova obligació

  Article 20.9: Els responsables de l'organització higienicosanitària que per qualsevol motiu deixin de prestar aquests serveis han d'informar d'immediat la inspecció de serveis socials d'aquesta circumstància.

 • Dedicació

  Article 20.10: La dedicació del responsable de l'organització higienicosanitària en el serveis de centres residencials assistits per a gent gran i per a persones amb discapacitat a partir de 100 residents ha de ser de jornada completa o proporció equivalent segons l'establert en l'ordenament laboral, o en el seu defecte la dedicació ha de ser anàloga. En tot cas la dedicació mínima no ha de ser inferior a 5 hores setmanals.

Director tècnic i responsable higienicosanitari (responsabilitat compartida)

Article 20.4: Els establiments residencials i els serveis de centre de dia han de comptar amb el suport d'un responsable higiènicosanitari amb titulació idònia, que es responsabilitzi juntament amb el director dels aspectes següents:
 • a) Accés dels usuaris als recursos sanitaris públics sens perjudici de l'existència d'altres recursos sanitaris.
 • b) Correcta organització i administració dels medicaments.
 • c) Supervisió dels menús que se serveixin i del seu ajustament a les pautes d'alimentació contigudes a l'expedient assistencial.
 • d) Actualització de les dades que consten en el document de control d'assistència de cada resident.
 • e) Condicions higièniques de l'establiment, dels usuaris i del personal.
 • f) Elaboració dels protocols necessaris per una correcta atenció dels usuaris i de la seva aplicació.

Article 20.6: Les funcions de director i les de responsable higiènicosanitari poden recaure en la mateixa persona quan aquesta reuneix la capacitació requerida per a exercir-les totes dues, sempre que sigui compatible amb la dedicació horària d'ambdues.

Més informació

El Comitè d'Expertes i Experts en Formació en l'Àmbit de l'Acció Social és un òrgan col·legiat adscrit a la Secretaria General del Departament de Benestar Social i Família amb funcions d'assessorament en la definició dels programes de formació de la comunitat professional en l'àmbit de l'acció social. Una de les funcions d'aquest òrgan és aprovar les propostes sobre perfils professionals en l’àmbit de l'acció social, elaborats en seminaris de treball constituïts amb aquest objectiu. Els perfils de l'àmbit dels serveis socials s'estableixen en documents que recullen la definició del perfil professional i d'aptitud a partir de les funcions que ha d'exercir, la titulació mínima d'accés i la formació teoricopràctica específica necessària.

Informació relacionada

Data d'actualització:  27.01.2010