• Imprimeix

Servei d'Inspecció i Registre

Responsable: Sra. Rosa Llor Serra
Càrrec: cap del Servei d'Inspecció i Registre
Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019 Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible
Al Servei d'Inspecció i Registre li corresponen les funcions següents:

a) Inspeccionar i avaluar el funcionament de les entitats, serveis i establiments de serveis socials, així com altres àmbits materials que li atribueixi la legislació vigent, i vetllar pel compliment de les condicions funcionals i materials que estableixi la normativa vigent.
b) Coordinar funcionalment la inspecció desplegada en el territori.
c) Col·laborar amb les respectives unitats de planificació i ordenació en l'estudi de les necessitats de serveis socials dels diferents àmbits territorials en què s'estructura el Sistema Català de Serveis Socials.
d) Iniciar i tramitar els procediments sancionadors en matèria de serveis socials, així com informar sobre els recursos que es presentin contra les resolucions d'expedients sancionadors en matèria de serveis socials, contra les resolucions d'autorització de serveis i establiments socials i contra les resolucions d'integració de recursos d'iniciativa social a la xarxa bàsica de serveis socials de responsabilitat pública.
e) Autoritzar l'obertura, la modificació de funcionament i l'autorització de tancament de serveis i establiments socials.
f) Informar sobre l'acreditació d'entitats titulars de serveis socials.
g) Autoritzar la integració de recursos de la iniciativa social a la xarxa de serveis socials d'atenció pública.
h) Vetllar pel respecte dels drets de les persones usuàries de serveis socials i tramitar, en via administrativa, les reclamacions dels ciutadans respecte als serveis socials.
i) Assessorar i informar les entitats i les persones usuàries de serveis socials sobre els drets i deures respectius.
j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.