Les entitats que ofereixen serveis socials poden ser públiques o privades. Les entitats privades poden ser d'iniciativa social o mercantil. 

  • Entitats públiques: Les entitats públiques són aquelles que pertanyen a les administracions públiques locals (ajuntaments, consells comarcals i diputacions provincials) i autonòmiques i a l'Administració central. 

 

  • Entitats privades d'iniciativa social: Són fundacions, associacions, cooperatives, organitzacions de voluntariat i altres entitats i institucions sense ànim de lucre que ofereixen serveis socials. Per dur a terme la seva tasca, aquest sector necessita la cooperació financera de les administracions públiques. 

 

  • Entitats privades d'iniciativa mercantil: Són persones jurídiques i altres entitats privades amb ànim de lucre i qualsevol forma de societat reconeguda per la legislació mercantil que ofereixen serveis socials. El sector mercantil té un paper remarcable, especialment pel que fa a la provisió de serveis residencials i d'acolliment diürn de col·lectius com la gent gran, les persones amb discapacitat, les persones amb drogodependències, etc. La seva activitat està regulada i reglamentada des del sector públic.
Data d'actualització:  27.01.2010