• Imprimeix

Indicadors territorials de risc de pobresa i d'exclusió social

Davant la necessitat de tenir informació sobre la distribució territorial del risc de pobresa i d’exclusió social, la Generalitat va crear uns Indicadors territorials com a instrument en el procés de planificació i avaluació de les polítiques de serveis socials en les Àrees Bàsiques de Serveis Socials de Catalunya.

Aquesta nova operació d’estadística oficial està prevista a la Llei 13/2010, de 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014, prorrogada per a l’any 2015, i desenvolupada als  programes anuals d’actuació estadística 2015 i 2016.

Metodologia

Els indicadors sobre risc de pobresa i d’exclusió social s’han construït a partir de diferents fonts estadístiques i administratives, i els resultats es presenten per a les àrees bàsiques de serveis socials i per a les comarques de Catalunya. Hi ha un total de 19 d'indicadors relacionats amb el risc de pobresa i d’exclusió social organitzats en quatre grans categories: Renda, Mercat de treball, Protecció social i Demografia desagregats per comarques i Àrees bàsiques de serveis socials de Catalunya.

A més, el Departament ha elaborat dos informes: un informe per a Catalunya i comarques, i un altre informe per a Catalunya i àrees bàsiques de serveis socials. Aquests informes presenten també un recull de 19 d'indicadors relacionats amb el risc de pobresa i d’exclusió social organitzats en quatre grans categories: Renda, Mercat de treball, Protecció social i Demografia desagregats per comarques i Àrees bàsiques de serveis socials de Catalunya.