• Imprimeix

La Cartera de serveis socials

La Cartera de serveis socials determina el conjunt de prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública i és l'instrument que assegura l'accés a les prestacions garantides de la població que les necessiti.

Aquest document defineix cada tipus de prestació, així com la població a qui va dirigida, l'establiment o equip professional que l'ha de gestionar, els perfils i les ràtios de professionals, els estàndards de qualitat i els criteris d'accés.

 

S'anomenen prestacions garantides aquelles exigibles com a dret subjectiu: les persones que es troben en situació de necessitat, d'acord amb el que estableixi la Cartera de serveis socials, tenen dret a rebre-les i l'Administració té l'obligació de prestar-les, independentment de la disponibilitat pressupostària. Es pot demanar la protecció d'aquest dret mitjançant el sistema judicial.
L'accés a les prestacions no garantides es fa d'acord amb el que estableix la Cartera de serveis socials i d'acord amb els crèdits pressupostaris disponibles. Per atorgar-les s'apliquen els principis objectius de prelació i concurrència.

El 29 d’abril de 2014 s’ha publicat l’Ordre BSF/130/2014, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l'atenció a la situació de dependència que estableix la Cartera de serveis socials, i la participacio en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes

La Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública està formada pel conjunt dels serveis i centres de serveis socials de Catalunya, públics i privats, acreditats per la Generalitat per gestionar les prestacions determinades a la Cartera de serveis socials.
Per garantir la qualitat del servei, l'Administració només pot concertar serveis amb les entitats privades que compleixin els requisits d'acreditació i, en aquest casos, no es poden subvencionar les entitats per a la prestació d'aquests serveis.

Data d'actualització:  21.04.2017