• Imprimeix

Mapa de prestacions socials de Catalunya

El Mapa de prestacions socials de Catalunya parteix d’una anàlisi sobre el concepte de protecció social i duu a terme un recull ampli però no exhaustiu del conjunt de prestacions de caràcter econòmic i de prestacions de serveis que tenen com a finalitat el benestar social i la qualitat de vida de la població. 

S'ha elaborat a partir de la informació facilitada per tots els Departaments de la Generalitat de Catalunya i la informació publicada per l’Administració de l’Estat. 

El treball de recollida d’informació i d’anàlisi s’ha centrat bàsicament en les prestacions socials gestionades per la Generalitat de Catalunya i l’Administració de l’Estat i en menor mesura per les prestades i gestionades per les administracions locals. Tot i així mancaria abordar amb més profunditat l’aportació de l’Estat a la protecció social de la ciutadania de Catalunya així com la tasca duta a terme per les administracions locals, les entitats del tercer sector social i altres empreses i institucions. En aquest sentit, no s’ha comptabilitzat tampoc la totalitat del finançament, en forma de subvencions, de la Generalitat a les entitats del tercer sector social que treballen envers la protecció social ni la totalitat de les intervencions que puguin estar realitzant organismes privats com les caixes d’estalvis o altres institucions. Un altre aspecte que es podria abordar seria el dels beneficis fiscals. 

Així doncs, cal considerar aquest document com una aproximació a l’abast de la protecció social a Catalunya. 

El document ofereix informació sintètica de cada prestació relativa, entre d’altres, als següents aspectes: font de finançament, garantia de la prestació, requisits per accedir-hi, anys acreditats de residència a Catalunya requerits per a percebre la prestació, quantia, valoració de la situació de necessitat, motius d'extinció, suspensió i reintegrament de la prestació, incompatibilitats i nombre de beneficiaris i despesa (2012, 2013 i 2014). El document també presenta una anàlisi de les prestacions socials de Catalunya segons diverses variables. 

Aquest Mapa es configura com un instrument de coneixement que ha de contribuir a la presa de decisions en relació a una reordenació dels ajuts socials, així com a guanyar eficiència en la gestió i a millorar l’eficàcia protectora del sistema.

Data d'actualització:  13.07.2015