Presentació

Amb l'entrada en vigor de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, es va establir un nou marc de coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens locals per permetre una prestació i gestió dels serveis socials que respongués a criteris de coresponsabilitat, transparència, equitat territorial i optimització dels serveis adreçats a les persones amb necessitats socials i que a més, es mantingués en un escenari pluriennal per tal de permetre més estabilitat financera als ens locals.

El nou marc es va instrumentalitzar amb un contracte programa, una eina de gestió que substitueix l'anterior sistema basat en la convocatòria de subvencions i que permet establir una relació més equilibrada entre les parts, caracteritzada per una coresponsabilitat del govern autonòmic i del govern local en la gestió, la prestació i la implementació dels serveis socials al territori, mitjançant l'establiment d'accions, obligacions i competències per cadascuna de les parts. El contracte programa a més, permet impulsar una relació de proximitat entre la prestació del servei social i la ciutadania situant l'ens local al centre de la prestació efectiva dels serveis al seu territori.

Contracte Programa 2008-2011

Durant el període 2008-2011 es varen signar un total de 104 contractes programes amb ajuntaments de més de vint mil habitants i consells comarcals d'arreu de Catalunya. Aquest contracte programa englobava tant els serveis socials bàsics com els serveis especialitzats en matèria d'infància, famílies, gent gran, persones amb discapacitat o altres col·lectius amb necessitats socials.

Totes les parts implicades l'han valorat com una eina interadministrativa molt vàlida, que ha permés l'establiment d'una relació més fluïda entre les parts, mitjançant un ampli consens en els acords i la participació de totes les parts en l'avenç cap al Sistema català de serveis socials. D'aquesta manera, s'ha cregut convenient mantenir aquest instrument com a eina central de les relacions amb els ens locals en matèria de serveis socials.

Contracte Programa 2012-2015

A partir del 2012 es signen nous contractes programa que suposen un pas endavant cap a la consolidació de serveis socials d'acord amb les competències que la normativa vigent regula, tant en relació en la prestació dels serveis com en el seu finançament. Així mateix, es vol continuar desenvolupant el caràcter unificador d'aquesta eina en les relacions entre el Departament i els ens locals, mitjançant la inclusió de tots aquells serveis i polítiques socials que encara no es regien per Contracte Programa (com les polítiques d'igualtat, les relatives a joventut i a acció cívica i comunitària).

L'enfortiment del paper de l'avaluació del Contracte Programa i la cerca per la millora contínua tant de l'eina com dels propis serveis i programes prestats, fan que hi hagi un salt qualitatiu en aquest instrument durant el període 2012-2015.

Contracte Programa 2016-2019

Data d'actualització:  25.11.2016