• Imprimeix

Consell Director del Programa per a l'impuls i l'assoliment del Pla Nacional per a la promoció de valors a Catalunya per a una nova cultura cívica

Presentació

El Consell Director del Programa per l'impuls i l'assoliment del Pla Nacional per a la promoció de valors a Catalunya per a una nova cultura cívica és l'òrgan col·legiat superior de direcció del programa. Està adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i compta amb la representació dels departaments de la Generalitat.

Any de creació

2011.

Funcions

 Les seves funcions són:

 • Elaborar i signar el Pla nacional de valors a Catalunya per a una nova cultura cívica.
 • Establir les bases per al desplegament i l'execució del Pla nacional de valors a Catalunya per a una nova cultura cívica.
 • Dirigir i impulsar els treballs preparatoris per elaborar el Pla nacional de valors a Catalunya per a una nova cultura cívica.
 • Fixar els objectius periòdics i vetllar per la qualitat i els terminis d'execució de les tasques del programa.
 • Constituir els grups de treball a proposta del coordinador/a, i supervisar-ne el funcionament.
 • Designar els responsables dels grups de treball, a proposta de la Vicepresidència Segona.

 

Composició

 • Presidència. L'exercirà la persona titular del Departament.
 • Vicepresidència Primera. Correspondrà a la persona titular de la Secretaria General de la Presidència.
 • Vicepresidència Segona. L'exercirà la persona titular de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària.
 • Vocalies. Són onze i les ocuparan:
  • Un representant del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Un representant del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
  • Un representant del Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda.
  • Un representant del Departament d'Ensenyament.
  • Un representant del Departament de Salut.
  • Un representant del Departament d'Interior.
  • Un representant del Departament de Territori i Sostenibilitat.
  • Un representant del Departament de Cultura.
  • Un representant del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
  • Un representant del Departament d'Empresa i Coneixement.
  • Un representant del Departament de Justícia.
 • Secretaria. L'exercirà un empleat públic del grup A que presti serveis a la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària, amb veu però sense dret a vot.

 

Data d'actualització:  27.06.2013