# 133

Europa Social

Monogràfic del Butlletí DIXIT

Departament de Benestar Social i Família

Dilluns, 27 d'abril de 2015 Imprimeix | Butlletins anteriors

::Actualitat

23a Conferència Europea de Serveis Socials i altres activitats de l’European Social Network per a l’any 2015

Entre els dies 6 i 8 de juliol de 2015 tindrà lloc a Lisboa la 23a Conferència Europea de Serveis Socials, organitzada per l’European Social Network (ESN). La cita analitzarà quines evidències i experiències existeixen en l’àmbit de la col·laboració entre serveis i sectors i quin significat tenen aquestes per a la vida de les persones, l’eficàcia dels serveis i les repercussions en l’escenari del benestar social per al futur.

Exercici de la representació autonòmica dins del Consell de la UE en els àmbits d’ocupació i política social i joventut

El Govern de la Generalitat de Catalunya, a través dels Departaments de Benestar Social i Família i d’Empresa i Ocupació, ha assumit durant el primer semestre de 2015 la representació de les Comunitats Autònomes en l’àmbit d’”Ocupació i Política Social” dins de la formació del Consell “Ocupació, Política Social, Salut i Consumidors” (Consell EPSSCO). El Departament de Benestar Social i Família també ha assumit la representació en l’àmbit de “Joventut” en la formació del Consell “Educació, Joventut, Cultura i Esport” (Consell EJCE) en el mateix període.

Compromís renovat envers la protecció dels drets de les persones amb discapacitat

El 4 de març va tenir lloc la primera reunió d’alt nivell del Marc de seguiment de la UE per a la Convenció de Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat a la qual la Comissió Europea va renovar el seu compromís envers la promoció, la protecció i la vigilància dels drets de les persones amb discapacitat.

Estratègia d’inclusió i diversitat Erasmus+

Els joves s’han vist especialment afectats per la crisi econòmica iniciada l’any 2008 i les seves posteriors i creixents seqüeles com l’atur de llarga durada, la discriminació i la pobresa. Aquesta nova estratègia té com a objectiu garantir que el programa Erasmus+ aborda els reptes als quals han de fer front els joves de manera efectiva.

Cimera Europea sobre la Innovació per a l’Envelliment Actiu i Saludable

Els passats dies 9 i 10 de març, representants de governs dels Estats membres i regionals, de l’atenció social i sanitària, de la indústria, del sector mèdic i farmacèutic i de la societat civil es van reunir a Brussel·les en aquesta Cimera organitzada per la Comissió Europea per tal de debatre sobre com Europa pot fer front als reptes i aprofitar les oportunitats dels canvis demogràfics a través de les TIC i la innovació.

Aprovats vuit nous programes operatius per ajudar a les persones més desfavorides

La Comissió Europea va aprovar, durant la segona quinzena de desembre, els programes operatius de vuit països de la UE per a la utilització del nou Fons Europeu d’Ajut als més Desfavorits (FEAD), incloent un paquet de 563,4 MEUR per a Espanya.

Pràctiques innovadores amb famílies en situació de vulnerabilitat i risc de perdre la tutela dels infants

Els passats dies 11 i 12 de desembre, el Consell de Serveis Socials i el Departament de Família de la regió italiana del Veneto, juntament amb el Ministre de Treball i Política Social d'Itàlia, van acollir una revisió paritària sobre les pràctiques innovadores per a l’atenció de famílies en situació de vulnerabilitat i en risc de perdre la tutela dels infants.

HeForShe: moviment solidari de NU Dones per a la igualtat de gènere

Nacions Unides ha desenvolupat el moviment solidari HeForShe en favor de la igualtat de gènere per implicar a homes i nens com a defensors i agents del canvi en la consecució de la igualtat de gènere i dels drets de les dones. La campanya els encoratja a alçar la veu i a actuar contra les desigualtats a les quals han de fer front dones i nenes.

Amunt

::Documentació

Estudi trimestral sobre l’ocupació i la situació social

El darrer Estudi trimestral, corresponent al primer trimestre de 2015, mostra que la situació econòmica de la UE ha millorat de manera contínua durant els darrers dos anys i la recuperació s’ha estès a la majoria dels Estats membres, amb millores constants en l’ocupació.

L’Estudi destaca tendències significativament positives, entre les quals cal fer especial esment a la disminució de l’atur juvenil. Aquest ha disminuït des de 2013 a la majoria dels Estats membres, però encara continua sent molt alt (21,1%). 

Living conditions in Europe - 2014 Edition

Aquesta publicació ofereix un resum estadístic de les condicions de vida a Europa. Presenta una àmplia gamma d’indicadors sobre diferents aspectes de les condicions de vida i dels diferents factors socioeconòmics que les afecten, incloent la pobresa i les desigualtats; nivell de vida de les llars; qualitat i condicions de l’habitatge; així com altres condicions materials juntament amb les seves interrelacions amb el context social, laboral i d’estat de salut. També aborda els aspectes de la pobresa infantil i l’exclusió social, així com els factors de la infància relacionats amb la família que afecten a la situació de les persones adultes actuals. Mentre que la publicació té com a finalitat cobrir, de la manera més àmplia possible, els diferents aspectes d’aquesta temàtica, els indicadors han estat curosament seleccionats per tal de posar en relleu les qüestions més importants.

Amunt

::Recursos

L’accés dels governs locals als fons estructurals 2014 – 2020

La Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona ha editat aquesta publicació que descriu el procés de preparació de la política de cohesió i quins són els principals elements de la reforma en aquest nou període de programació. També analitza els fons, els instruments disponibles i les possibilitats de finançament local en relació amb les del període 2007 – 2013.

Com progressa la Unió Europea vers els objectius de l’Estratègia Europa 2020?

La publicació d’Eurostat “Intel·ligent, verda, més inclusiva?” conté un capítol per a cadascun dels cinc objectius principals de l’Estratègia Europa 2020 i analitza estadísticament els indicadors principals de l’Estratègia escollits per fer el seguiment dels objectius. El propòsit de la publicació no és predir quins objectius seran assolits, sinó contribuir a entendre els factors subjacents als canvis observats proveint estadístiques addicionals relacionades. Cada capítol enllaça amb diverses iniciatives i informes de la Comissió Europea que donen suport a les diferents àrees. 

Innovació en política social. Donar resposta a les necessitats de la ciutadania

Els sistemes de benestar europeus juguen un important paper en la millora del benestar de les persones, per exemple mitjançant la prestació de serveis d’atenció a la infància assequibles i de qualitat, serveis de salut (preventiva), suport en la recerca d’ocupació, oportunitats d’aprenentatge permanent i prestacions per a la gent gran. La innovació en política social ajuda a identificar i promoure nous enfocaments per aquests sistemes a partir de polítiques basades en l’evidència que incloguin l’anàlisi d’impacte en termes de retorn econòmic i social. Aquest document mostra la importància de la innovació social en la millora de l’eficiència i l’eficàcia dels sistemes de benestar.

© Generalitat de Catalunya