• Imprimeix

Com són les persones joves a Catalunya? Nou informe Estat de la joventut 2016

A Catalunya, actualment, hi ha 1.130.744 joves de 15 a 29 anys, la qual cosa representa el 15% de la població total. Però, com són aquests joves? Quin nivell d’estudis tenen? Com és la seva salut? La Direcció General de Joventut ha publicat l’informe Estat de la joventut a Catalunya 2016 que mostra l’evolució de la situació de les persones joves durant el darrer any en àmbits com l’educació, el treball, la salut o la participació. Aquest informe anual s’elabora a partir de les dades més rellevants del Sistema d’Indicadors sobre la Joventut a Catalunya (SIjove).

19/05/2017 13:05
Com són les persones joves a Catalunya? Nou informe Estat de la joventut 2016

La població jove a Catalunya, dades bàsiques
En els darrers 15 anys, la joventut catalana ha perdut pes respecte del total de la població. Si l’any 2000 les persones joves representaven el 22,5% de la població, l’any 2016 aquest percentatge s’ha reduït un terç i se situa en el 15%.
De la mateixa manera, la població jove de nacionalitat estrangera també s’ha reduït els darrers anys, passant del 26,8% l’any 2009 al 21% del total de joves en l’actualitat. Les dades de l’alumnat estranger en els centres de secundària també confirmen aquest canvi: si bé fins al curs 2010-2011 va anar augmentant-ne la proporció fins al 15,1%, el curs 2014-2015 ja va ser d’un 12,14%.
Els canvis culturals en els models familiars i en les formes de relació han modificat les pautes envers el matrimoni i el fet de tenir descendència. En el cas de la nupcialitat, s’ha reduït quasi dos terços des de principis de segle (29,4), fins a les 10,6 persones joves casades per cada 1.000 el 2014.
Els naixements per cada 1.000 dones s’havien incrementat notablement fins al 48,7 l’any 2008 i des de llavors s’ha produït un descens considerable fins als 35,5 naixements per cada 1.000 dones joves l’any 2014.

Educació
En els darrers anys de crisi, les dificultats per accedir al món laboral han tingut, de retruc, un efecte positiu en l’escolarització. La taxa d’abandonament prematur dels estudis es redueix considerablement des de l’any 2003 i fins al 2016, i passa del 34,3% al 18%. Paral•lelament, augmenta la taxa d’escolarització: l’any 2016 es va assolir el percentatge més alt des del 2000, amb un 34% de joves escolaritzats.
Els indicadors sobre rendiment educatiu mantenen l’evolució positiva dels darrers cursos. Així, la taxa d’alumnes que assoleixen el graduat a l’ESO es va situar el curs 2013-2014 en el 87,7%. I la dels alumnes que es graduen en batxillerat arriba al 87,5%.
Finalment, es registra un increment de l’alumnat en ensenyaments professionals (cicles formatius). Si bé en el curs 2001-2002 només el 36% de joves es decantava per aquesta tipologia d’estudis, en el curs 2014-2015 ja suposaven el 58%.

Treball
En els darrers trimestres, l’atur juvenil s’ha reduït considerablement i passa del 37,4% el 2013 al 25,4% el 2016. Una altra dada positiva és que augmenta el percentatge de joves en ocupacions tenicoprofessionals des del 2000 fins al 2016, passant del 20,6% al 29,3%, respectivament.
Malauradament, creix el fenomen de la sobrequalificació juvenil. Si l'any 2000 les persones joves sobrequalificades eren el 22,9% de les persones ocupades amb nivell d'estudis alt, el 2016 eren el 37,4%.
També creix la temporalitat: l’any 2016 arriba al 49,6% dels joves ocupats assalariats, la més alta d’aquest segle, mentre que en el cas de la població adulta la temporalitat se situa en un 15,8%.
Els ingressos de les persones joves que treballen s'han reduït dels 1.176 euros bruts mensuals del 2010 als 986 euros bruts mensuals del 2014.
Una altra dada negativa és que l’any 2016 les dones joves van cobrar de mitjana un 24,5% menys que els homes joves.

Emancipació
Prèviament a la crisi, l’emancipació va arribar al seu màxim històric l’any 2007 amb el 32,6% de la joventut catalana emancipada. L’any 2016 aquesta xifra es va reduir fins al 23,9%. Els preus dels habitatges i, principalment, les condicions laborals precàries podrien explicar aquesta davallada durant els anys de la crisi.

Salut
En general, les persones joves han aconseguit nivells més alts de benestar en els darrers deu anys. La mortalitat per accidentalitat viària entre les persones joves s'ha reduït un 85% des de l'any 2000. I el 2014 va marcar un nou mínim amb 3,5 defuncions per cada 100.000 persones joves.
Es mantenen importants diferències per sexe, per exemple, la taxa de mortalitat dels nois (0,36 per cada 1.000 habitants) és més del doble que la de les noies (0,16 per cada 1.000 habitants). També ells consumeixen més tabac que elles (31,6% i 25,1%, respectivament).
Aquesta diferència també es manté en el risc de patir un trastorn mental psiquiàtric però, contràriament, el risc és més elevat entre les noies joves (7,4%) que entre els nois joves (3,3%).

Participació
Pel que fa a la participació política i social de les persones joves, tant el cicle econòmic com el context polític dels darrers anys han tingut efectes sobre les seves percepcions i actituds. La satisfacció amb la democràcia el 2016 es manté entorn del 14%, com el 2015. I també es manté alt l’interès per la política (51,8%) i la percepció de l’eficàcia política externa (54,8%).
L’any 2015, més del 77% de la població jove prioritzava els valors postmaterialistes (l’autoexpressió, la llibertat, la solidaritat i la qualitat de vida) per sobre dels valors materialistes tradicionals (el benestar material, l’ordre i la seguretat física i econòmica). Una dada que ha crescut més de 20 punts des del 2009 (54%).
L’any 2016, el 56,6% de la població jove se sent més catalana que espanyola, 10 punts més que el 2005 i també per sobre que la població adulta (51,2%).

Inclusió social
Una de les conseqüències de les crisis econòmiques és l'augment del risc de pobresa. Aquest risc entre la població jove, el 2014, era d’un 26,8%, 9 punts superior al de la població adulta (17,8%). En el cas de ser una dona jove, aquest percentatge arriba al 30,4%, una proporció superior a la dels homes joves (23,2%).