• Imprimeix

Agència Catalana de la Joventut

Responsable: Francesc Poch i Ros
Càrrec: Director general de l'Agència Catalana de la Joventut
Adreça
Carrer de Calàbria, 147
Població
08015 Barcelona
Telèfon
93 483 83 41
Fax
93 483 83 62
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari d'atenció
Horari de registre
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Tancat els dies 24 i 31 de desembre
Són funcions de l'Agència Catalana de la Joventut:

a) Executar els programes per a l'emancipació de les persones joves per encàrrec del departament competent en matèria de joventut, d'acord amb el Pla nacional de joventut i en coordinació amb els departaments competents. Aquests programes han d'ésser, en tot cas, els que afectin l'habitatge, la salut, el treball, la formació i la cultura destinats a les persones joves.
b) Executar programes de foment de la participació juvenil i del diàleg intercultural, per encàrrec del departament competent en matèria de joventut, d'acord amb el Pla nacional de joventut.
c) Assessorar els ens locals en matèria de polítiques de joventut i en el desplegament dels plans locals de joventut en el territori.
d) Impulsar els punts i les oficines de la Xarxa Catalana de Serveis d'Informació Juvenil, autoritzar-los, donar-los suport, fer-ne el seguiment i vetllar per llur coordinació general.
e) Organtizar seminaris, tallers i conferències sobre la joventut i participar-hi.
f) Promoure i facilitar els serveis de turisme juvenil i d'intercanvi de joves, tant en l'àmbit nacional com en l'internacional.
g) Facilitar l'accés a la informació, la consulta i l'assessorament turístic per a joves.
h) Gestionar, explotar i mantenir la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya.
i) Gestionar, representar i comercialitzar el Carnet Jove.

Són funcions també de l'Agència, en el marc de les anteriors:

a) Promoure la mobilitat internacional de les persones joves.
b) Fomentar la inserció social i laboral de les persones joves, en coordinació amb els departaments competents.
c) Promoure la solidaritat i cooperació al desenvolupament de les persones joves.
d) Desenvolupar i executar programes de participació i emancipació.
e) Assessorar la Direcció General de Joventut en matèria d'execució de polítiques de joventut.  
Entitat de Dret Públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

Els òrgans de govern de l'Agència Catalana de la Joventut són el Consell d'Administració, el president o la presidenta i el director o la directora general.