• Imprimeix

Agència Catalana de la Joventut

Responsable: Sr. Francesc Poch i Ros
Càrrec: director general de l'Agència Catalana de la Joventut
Adreça
Carrer de Calàbria, 147
Població
08015 Barcelona
Telèfon
93 483 83 41
CIF
Q-0801485-D
Fax
93 483 83 62
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari de registre

de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Són funcions de l'Agència Catalana de la Joventut:

a) Executar els programes per a l'emancipació de les persones joves per encàrrec del departament competent en matèria de joventut, d'acord amb el Pla nacional de joventut i en coordinació amb els departaments competents. Aquests programes han d'ésser, en tot cas, els que afectin l'habitatge, la salut, el treball, la formació i la cultura destinats a les persones joves.
b) Executar programes de foment de la participació juvenil i del diàleg intercultural, per encàrrec del departament competent en matèria de joventut, d'acord amb el Pla nacional de joventut.
c) Assessorar els ens locals en matèria de polítiques de joventut i en el desplegament dels plans locals de joventut en el territori.
d) Impulsar els punts i les oficines de la Xarxa Catalana de Serveis d'Informació Juvenil, autoritzar-los, donar-los suport, fer-ne el seguiment i vetllar per llur coordinació general.
e) Organtizar seminaris, tallers i conferències sobre la joventut i participar-hi.
f) Promoure i facilitar els serveis de turisme juvenil i d'intercanvi de joves, tant en l'àmbit nacional com en l'internacional.
g) Facilitar l'accés a la informació, la consulta i l'assessorament turístic per a joves.
h) Gestionar, explotar i mantenir la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya.
i) Gestionar, representar i comercialitzar el Carnet Jove.

Són funcions també de l'Agència, en el marc de les anteriors:

a) Promoure la mobilitat internacional de les persones joves.
b) Fomentar la inserció social i laboral de les persones joves, en coordinació amb els departaments competents.
c) Promoure la solidaritat i cooperació al desenvolupament de les persones joves.
d) Desenvolupar i executar programes de participació i emancipació.
e) Assessorar la Direcció General de Joventut en matèria d'execució de polítiques de joventut.  
Entitat de Dret Públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

Els òrgans de govern de l'Agència Catalana de la Joventut són el Consell d'Administració, el president o la presidenta i el director o la directora general.