• Imprimeix

Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària

Responsable: Bernat Valls i Fuster
Càrrec: Director general d'Acció Cívica i Comunitària
Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019 Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Fax
93 483 16 22
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Corresponen a la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària les funcions següents:

a) Planificar i dirigir campanyes i programes de sensibilització ciutadana i de suport a entitats socials.
b) Fomentar i divulgar campanyes de civisme.
c) Dirigir i impulsar el funcionament dels òrgans col·legiats adscrits a aquesta Direcció General.
d) Dirigir i coordinar programes de desenvolupament comunitari, inserció social i de suport a col·lectius.
e) Promocionar l'associacionisme i el voluntariat.
f) Promoure la mediació comunitària en l'àmbit dels espais i equipaments cívics.
g) Dirigir la gestió i la planificació dels equipaments cívics i la programació de les activitats.
h) Difondre els serveis de l'Administració a les persones i entitats, mitjançant la xarxa d'oficines de benestar social i família.
i) Dirigir i coordinar les actuacions i els programes de caràcter transversal que el Departament de Benestar Social i Família pugui realitzar amb col·laboració amb altres Departaments de la Generalitat de Catalunya i altres administracions públiques.
j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.