• Imprimeix

Compatibilitats del personal

En aquest apartat es pot consultar un llistat amb les resolucions d’autorització o reconeixement de compatibilitat que afecten als empleats públics del Departament. D’aquesta manera es dona compliment a l’article 8 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Actualització de les dades: bimestral.

Format de les dades: Excel.

Data d'actualització:  10.02.2017