• Imprimeix

Prestadors privats de serveis públics

En els llistats següents es poden consultar tots els contractes i pròrrogues que el Departament ha subscrit amb proveïdors privats de serveis. Aquesta relació s’anirà actualitzant semestralment

Els prestadors privats de serveis públics d'aquest Departament, adjudicataris de contractes o pròrrogues incoats a partir de l’1 de juliol de 2015 i que tinguin un volum de negoci de l'empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les administracions públiques que superi el 25% del seu volum general, facilitaran la informació de les retribucions percebudes pels càrrecs directius al seu web corporatiu. Les seves adreces web es troben recollides en el propi llistat.