La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, estableix un nou marc de coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els ens locals per tal de permetre una prestació i gestió dels serveis socials que respongui a criteris de coresponsabilitat, transparència, equitat territorial i optimització dels serveis adreçats a les persones amb necessitats socials i que a més, es mantingui en un escenari pluriennal per tal de permetre més estabilitat financera als ens locals.

 Aquest plantejament s'ha instrumentalitzat amb un contracte programa, una eina de gestió que permet establir una relació equilibrada entre les parts, caracteritzada per una coresponsabilitat del govern autonòmic i del govern local en la gestió, la prestació i la implementació dels serveis socials al territori, mitjançant l'establiment d'accions, obligacions i competències per cadascuna de les parts. El contracte programa a més, permet impulsar una relació de proximitat entre la prestació del servei social i la ciutadania situant l'ens local al centre de la prestació efectiva dels serveis al seu territori. Aquest promou la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els ens locals quant a la prestació i el finançament dels serveis socials que s'inclouen en aquest document, i establir els eixos estratègics, els objectius generals, les actuacions, els mecanismes d'avaluació i el finançament que permetin aquesta major eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis.

 Els eixos estratègics i principis rectors del contracte programa donen prioritat a: 

  • L'atenció a les persones en situació d'especial necessitat social i de dependència des de la proximitat dels seus municipis i comarques.
  • La lleialtat institucional i consecució d'una major fluïdesa en les relacions interadministratives.
  • L'optimització dels recursos i desenvolupament de sistemes sostenibles de provisió de serveis socials.
  • L'objectivació i homogeneïtzació de les condicions de prestació i finançament dels serveis, respectant el principi d'autonomia local i la competència de la Generalitat de Catalunya en l'ordenació dels serveis socials i polítiques de benestar social.

El nou cicle amb el contracte programa 2016-2019 s'inicia, doncs, amb l'objectiu de coordinar, cooperar i col·laborar entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i els ens locals, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat.

 

Data d'actualització:  19.02.2018