• Imprimeix

Acolliment i adopcions

La protecció del menor i dels seus drets és un dels primers objectius de la legislació relacionada amb els acolliments i les adopcions.

Seguidament trobareu la normativa aplicable. Cal tenir en compte que la norma esta enllaçada a textos consolidats del web del Portal Jurídic de la Generalitat de Catalunya.

Legislació Catalana

ACORDS DE GOVERN

Acord GOV/52/2017, de 18 d'abril, pel qual es creen complements i es fixen nous imports complementaris a la prestació per l'acolliment de menors d'edat tutelats per la Generalitat que regula l'article 22 de la Llei 13/2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
DOGC núm. 7353, de 20 d'abril de 2017

 
LLEIS

Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l'activitat administrativa
DOGC núm. 6035, de 30 de desembre de 2011

Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa   
DOGC núm. 6035, de 30 de desembre de 2011 

Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família   
DOGC núm. 5686, de 5 d’agost de 2010 

Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència   
DOGC núm. 5641, de 2 de juny de 2010 

Llei 3/2005, de 8 d'abril, de modificació de la llei 9/1998, del Codi de Família, de la Llei 10/1998, d'unions estables de parella, i de la Llei 40/1991, del Codi de Successions per causa de mort en el dret Civil de Catalunya, en matèria d'adopció i tutela   
DOGC núm. 4366, de 19 d’abril de 2005 

Llei 13/1997, de 19 de novembre, de creació de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció  modificada per la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència i per la Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitzar l'activitat administrativa 
DOGC núm. 2527, de 27 de novembre de 1997 

 

 

DECRETS

Decret 169/2015, de 21 de juliol, pel qual s'estableix el procediment per facilitar el coneixement dels orígens biològics
DOGC núm. 6919, de 23 de juliol de 2015 

Decret 230/2013, d’1 d’octubre, de règim sancionador en matèria d’infància i adolescència, en l'àmbit competencial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
DOGC núm. 6472, de 10 d’octubre de 2013 

Decret 97/2001, de 3 d'abril, sobre l'acreditació i el funcionament de les entitats col·laboradores d'adopció internacional  
DOGC núm. 3369, de 17 d’abril de 2001 

Decret 2/1997, de 7 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de protecció dels menors desemparats i de l'adopció 
DOGC núm. 2307, de 13 de gener de 1997 

Modificat parcialment pels següents decrets:

 

Decret 337/1995, de 28 desembre, sobre acreditació i el funcionament de les institucions col·laboradores d'integració familiar i de les entitats col·laboradores d'adopció internacional   
DOGC núm. 2153, de 12 de gener de 1996 

 

Data d'actualització:  17.08.2015