• Imprimeix

Famílies

Els drets i el benestar de les famílies i la conciliació de la vida laboral i familiar són alguns dels objectius centrals de la legislació entorn a les famílies. Trobareu la normativa ordenada per importància (lleis i decrets llei, decrets, ordres i resolucions) i cronològicament, de la més recent a la més antiga. Cal tenir en compte que la norma esta enllaçada a textos consolidats del web del Portal Jurídic de la Generalitat de Catalunya.

Legislació catalana

Estatut d'Autonomia de Catalunya (protecció jurídica de la família, art. 40)

LLEIS

Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família 
DOGC núm. 5686, de 05 d'agost de 2010.

Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat 
DOGC núm. 5432 de 30 de juliol de 2009.   

Llei 10/2008, de 19 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions 
DOGC núm. 5175, de 17 de juliol de 2008.

Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques 
DOGC núm. 5925, de 21 de juliol de 2011. 

Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya  
DOGC núm. 4675, de13 de juliol de 2006.  

Llei 3/2005, de 8 d'abril, de modificació de la Llei 9/1998, del Codi de família, de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, de la Llei 10/1998, d'unions estables de parella, i de la Llei 40/1991, del Codi de Successions per causa de mort en el Dret Civil de Catalunya, en matèria d'adopció i tutela  
DOGC núm. 4366, de 19 d'abril de 2005.  

Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies  
DOGC núm. 3926, de16 de juliol de 2003.
BOE núm. 189, de  8 d'agost de 2003.  

Llei 29/2002, de 30 de desembre. Primera llei del Codi civil de Catalunya 
DOGC núm. 3798, de 13 de gener de 2003. 

Llei 11/2001, de 13 de juliol, d'acolliment familiar per a persones grans 
DOGC núm. 3437, de 24 de juliol de 2001.  

DECRETS

Decret 135/2012, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat
DOGC núm. 6240, de 25 d'octubre de 2012. 

Decret 357/2011, de 21 de juny, dels serveis tècnics de punt de trobada 
DOGC Núm. 5906, de 23 de juny de 2011. 

Decret 256/2011, de 8 de febrer, de creació del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars 
DOGC Núm. 581506, de 10 de febrer de 2011. 

Decret 123/2010, de 7 de setembre, del Fons de Garantia de Pensions i Prestacions  
DOGC núm. 5711, de 09 de setembre de 2010.

Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies  
DOGC núm. 5475, 1 d'octubre de 2009.
(regula el reconeixement de la condició de família monoparental)  

Decret 347/2004, de 20 de juliol, de modificació de la Comissió Interdepartamental de Suport a la Família i de l'Observatori Català de la Família  
DOGC núm. 4180, de 22 de juliol de 2004.

Ordre BSF/240/2013, de 8 d’octubre, de modificació de l’Ordre ASC/342/2008, de 30 de juny, per la qual es regula el procediment aplicable a la sol·licitud i concessió de l’ajut econòmic establert a l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere
DOGC núm. 6481, de 16 d'octubre de 2013.


Data d'actualització:  25.06.2015