• Imprimeix

Gent gran

Bona part dels serveis socials i de la legislació que els regula estan destinats a atendre les necessitats de la gent gran, un col·lectiu cada cop més nombrós a causa de l'envelliment progressiu de la població. Trobareu la normativa ordenada per importància (lleis i decrets llei, decrets, ordres i resolucions) i cronològicament, de la més recent a la més antiga. Cal tenir en compte que la norma esta enllaçada a textos consolidats del web del Portal Jurídic de la Generalitat de Catalunya.
 
 

Legislació catalana

Estatut d'autonomia de Catalunya, 2006  

DOGC núm. 4680, de 20 de juliol de 2006.
BOE núm. 172, de 20 de juliol de 2006 .

Article 18. Drets de les persones grans
"Les persones grans tenen dret a viure amb dignitat, lliures d'explotació i de maltractament, sense que puguin ser discriminats a causa de l'edat".

Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials de Catalunya 
DOGC núm. 4990, de 18 d'octubre de 2007.
BOE núm. 266, de 6 de novembre de 2007 .

Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic 
DOGC núm. 4691, de 4 d'agost de 2006.
BOE núm. 201, de 23 d'agost de 2006 .

Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies 
DOGC núm. 3926, de 16 de juliol de 2003.
BOE núm. 189, de 8 d'agost de 2003 .

Llei 11/2001, de 13 de juliol, d'acolliment familiar per a persones grans
DOGC núm. 3437, de  24 de juliol de 2001.
BOE núm. 206, de 28 d'agost 2001 .

Llei 22/2000, de 29 de desembre, d'acolliment per a persones grans 
DOGC núm. 3304, de  12 de gener de 2001.

Decret 205/2015, de 15 de setembre, del règim d'autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials
DOGC núm. 6958 de 17 de setembre de 2015.

Decret 31/2014, d'11 de març, del Consell de la Gent Gran de Catalunya
 
DOGC núm 6581, de 13 de març de 2014 

Decret 182/2003, de 22 de juliol, de regulació dels serveis d’acolliment diürn de centres de dia per a gent gran 
DOGC núm 3940, de 5 d'agost 2003

Resolució BEF/3622/2003, de 4 de novembre, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Govern de 8 d'octubre de 2003, pel qual s'estableix la Carta de Drets i Deures de la Gent Gran de Catalunya .
DOGC núm 4021, d'1 de desembre de 2003.

Ordre BSF/130/2014, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l'atenció a la situació de dependència que estableix la Cartera de serveis socials, i la participacio en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes.
 
DOGC 29 d'abril de 2014, núm. 6612.

Ordre BSF/35/2014, de 20 de febrer, per la qual s’actualitzen els criteris funcionals dels serveis de centres residencials per a gent gran de la Cartera de Serveis Socials
DOGC 26 de febrer de 2014, núm. 6570.

Protocol marc i orientacions d'actuacions contra els maltractaments a la gent gran  

Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania
DOGC 24 de juliol de 2017, núm. 7418

Correcció d'errades a la Llei 14/2017, del 20 de juliol
DOGC 8 d'agost de 2017, núm.7429

Correcció d'errades a la Llei 14/2017, del 20 de juliol
DOGC 24 juliol de 2017, núm.7418

Correcció d'errades a la Llei 14/2017, del 20 de juliol
DOGC 6 novembre de 2017, núm.7488

 

Legislació estatal

Constitución Española, 1978 .
BOE núm. 311, de 29 de desembre de 1978.

Article 50

"Els poders públics garantiran la suficiència econòmica als ciutadans durant la tercera edat, mitjançant pensions adequades i actualitzades periòdicament. Amb independència de les obligacions familiars, en promouran el benestar mitjançant un sistema de serveis socials que atendran els problemes específics de salut, habitatge, cultura i lleure".

Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo
 
BOE núm. 65, de 16 de març de 2013.

Llei 4/2005, de 22 d’abril, sobre els efectes en les pensions no contributives dels complements atorgats per les comunitats autònomes 
BOE núm. 97, de 23 d'abril de 2005.

Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència 
BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2006.  

Data d'actualització:  22.08.2017