• Imprimeix

Immigració

Les polítiques en matèria d'immigració a Catalunya estan regulades per normativa autonòmica, estatal i europea. Trobareu la normativa ordenada per temàtica i cronològicament, de la més recent a la més antiga. Cal tenir en compte que la norma esta enllaçada a textos consolidats del web del Portal Jurídic de la Generalitat de Catalunya.

Legislació estatal

MARC NORMATIU EXTRACOMUNITARIS

Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social
*Temàtica: Marc jurídic del règim d'estrangers extracomunitaris

 

Reial decret 557/2011, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la reforma mitjançant la Llei orgànica 2/2009
*Temàtica: normativa de desenvolupament de LO 4/2011, d’11 gener. Dret substantiu.

 

Reial decret 1463/2009, de 18 de setembre, de traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria d'immigració: autoritzacions inicials de treball per compte propi o aliè de les persones estrangeres que desenvolupin a Catalunya la seva relació laboral 
*Temàtica: Traspàs competència de les autoritzacions inicials de treball de règim general de Estat cap a Catalunya.

 

Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització 
*Temàtica: Règim jurídic dels emprenedors, inversors, altament qualificats extracomunitaris i sectors estratègics.

 

 

CIUTADANS COMUNITARIS

Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels Estats membros de la Unió Europea i d'altres estats part a l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu
* Temàtica: Marc jurídic de nacionals comunitaris

 
Ordre PRE/1490/2012, de 9 de juliol, per la que es dicten normes d'aplicació de l'article 7 del Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels estats membre de la Unió Europea i d'altres estats parts de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu
* Temàtica: Inscripció Registre Censal d'estrangers

 

 

APATRÍDIA i PROTECCIÓ INTERNACIONAL: REFUGI i PROTECCIÓ SUBSIDIÀRIA

Llei 12/2009, de 30 d'octubre, reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària 
* Temàtica: Règim jurídic d'asil, refugi i protecció subsidiària

 

Reial Decret 203/1995, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el reglament d’aplicació de la Llei 5/1984, de 26 de març, reguladora del dret d’asil i de la condició de refugiat, modificada per la Llei 9/1994, de 19 de maig
* Temàtica: Dret administratiu.

 

Reial Decret 865/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de reconeixement de l’estatut d’apàtrida
* Temàtica: Marc jurídic i procediment reconeixement condició d’apàtrida.

 

Reial decret 1325/2003, de 24 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament sobre el règim de protecció temporal en cas d'afluència massiva de persones desplaçades 
* Temàtica: procediment i règim de persones desplaçades.

 

 

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions
* Temàtica: Accés i cobertura del sistema sanitari públic

 

LLEI 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut
* Temàtica: dret d’accés al sistema sanitari català

 

Reial decret 576/2013, de 26 de juliol, pel qual s’estableixen els requisits bàsics del conveni especial de prestació d’assistència sanitària a persones que no tinguin la condició d’assegurats ni beneficiaries del Sistema Nacional de la Salut
* Temàtica: Accés sistema sanitari públicoprivat amb cobertura a tot el territori espanyol.

 

Instrucció 01/2015 de 24 de febrer de 2015 
* Temàtica: desenvolupament del RD 576/2013, de 26 de juliol. Procedimental.

 

Més normativa relacionada amb l’àmbit sanitari


UE

 

 

ALTRES

Ordre PRE/1803/2011, de 30 de juny, per la qual s’estableix l’import de les taxes per tramitació d’autoritzacions administratives, sol·licituds de visat en frontera i documents d’identitat en matèria d’immigració i estrangeria
* Temàtica: Dret tributari. Taxes.

Ordre PRE/1283/2007, de 10 de maig, per la que s'estableixen els termes i requisits per a l'expedició de la carta d'invitació de particulars a favor d'estrangers que pretenguin accedir al territori nacional per motius de caràcter turístic o privat 
* Temàtica: Carta d’invitació. Dret Processal.

 

Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits i el procediment per a la homologació i declaració d’equivalència a titulació i nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d’estudis estrangers d’educació superior, i el procediment per a determinar la correspondència als nivells de marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior dels títols oficials d’arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat
* Temàtica: Homologació i convalidació de títols acadèmics. Equivalències i procediment.

 

Més normativa relacionada amb homologacions:


No universitari
Universitari

 

 

NACIONALITAT

Reial decret 1004/2015, de 6 de novembre, pel qual s’aprova el reglament pel que es regula el procediment per a l’adquisició de la nacionalitat espanyola per residència.
* Temàtica: Nacionalitat per residència

 

Ordre JUS/1625/2016, de 30 de setembre, sobre la tramitació dels procediments de concessió de la nacionalitat espanyola per residència
* Temàtica: proves CCSE i DELE.

 

Més normativa relacionada amb estats civils

Legislació europea

TRACTATS CONSTITUTIUS

Tractats de la Unió Europea

 

APATRÍDIA i PROTECCIÓ INTERNACIONAL: REFUGI i PROTECCIÓ SUBSIDIÀRIA

Reglament 1560/2003/CE, de 2 de setembre de 2003, pel que s'estableixen les disposicions d'aplicació del Reglament 343/2003/CE, de 18 de febrer, del Consell de la Unió Europea, pel que s'estableixen els criteris i els mecanismes de determinació de l'Estat membre responsable de l'examen d'una sol·licitud d'asil presentada en un dels Estats membres per un nacional d'un tercer país


Més normativa relacionada amb el dret d’asil

 

 

VISATS


Reglament 539/2001/CE, de 15 març, del Consell de la Unió Europea, pel qual s'estableix la llista de tercers països els nacionals dels quals estan sotmesos a l'obligació de visat per a creuar les fronteres exteriors i la llista de tercers països els nacionals dels quals estan exempts d'aquesta obligació
* Temàtica: llistat d’estats sotmesos a l’obligació o no de sol·licitar visat d’estada.

 

 

PRINCIPALS DIRECTIVES COMUNITÀRIES


Directiva 2004/38/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relativa al dret dels ciutadans de la Unió i dels membres de llurs famílies a circular i residir lliurement en el territori dels estats membres.
Temàtica: Lliure circulació i residència a la UE.

 

Directiva 2003/86/CE, de 22 de setembre de 2003, sobre el dret al reagrupament familiar
* Temàtica: Extracomunitaris residents a un altre estat membre de la UE, dret al reagrupament familiar.

 

Directiva 2003/109/CE, de 25 de novembre, del Consell de la Unió Europea relativa a l'estatut dels nacionals de tercers països residents de llarga durada
* Temàtica: Extracomunitaris residents de llargada durada UE en un altre estat membre de la UE.

 

Directiva 2009/50/CE, de 25 de maig, del Consell, relativa a les condicions d'entrada i residència de nacionals de tercers països per a finalitats d'ocupació altament qualificada
* Temàtica: Targeta blava UE: entrada i residència de treballadors altament qualificats.

 

Directiva 2005/71/CE, de 12 d'octubre de 2005, del Consell, relativa a un procediment específic d'admissió de nacionals de tercers països a efectes d'investigació científica
* Temàtica: Investigadors extracomunitaris.

 

Directiva 2008/115/CE, de 16 de desembre de 2008, del Parlament Europeu i del Consell, relativa a les normes i procediments comuns als Estats membres pel retorn dels nacionals de tercers països en situació irregular
* Temàtica: retorn d'immigrants il·legals

 

Directiva 2004/114/CE, de 13 de desembre de 2004, del Consell, relativa als requisits d'admissió dels nacionals de tercers països a efectes d'estudis, intercanvi d'alumnes, pràctiques no remunerades o serveis de voluntariat
* Temàtica: Admissió d’estudiants, intercanvi, pràctiques o serveis de voluntariat. Unificació de requisits.

 

Directiva 2004/82/CE, del Consell, de 20 d'abril de 2004, sobre l'obligació dels transportistes de comunicar les dades de persones transportades
* Temàtica: Obligació de comunicació dels transportistes.

 

Directiva 2001/51/CE del Consell, de 28 de juny de 2001, per la qual es completen les disposicions de l'article 26 del Conveni d'aplicació de l'Acord de Schengen de 14 de juny de 1985
* Temàtica: sancions pecuniàries al transport de persones estrangeres.

 

Directiva 2004/81 CE, del Consell, de 29 d'abril de 2004, relativa a l'expedició d'un permís de residència a nacionals de tercers països que siguin víctimes de tràfic de éssers humans o hagin estat objecte d'una acció d'ajuda a la immigració il·legal que cooperin amb les autoritats competents
* Temàtica: autorització de residència a víctimes de éssers humans.

 

Directiva 2003/110/CE, del Consell, de 25 de novembre de 2003, sobre l'assistència en casos de trànsit a efectes de repatriació o allunyament per via aèria

 

Cercadors (gratuïts) de normativa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca 
https://www.boe.es/legislacion/legislacion.php 
http://noticias.juridicas.com/base_datos 

Cercador normativa UE
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=es 

 

 

CODI D’ESTRANGERIA

Data d'actualització:  27.03.2018