• Imprimeix

Joventut

A continuació, podeu consultar la normativa principal que regula les activitats i els organismes que treballen amb la joventut. Trobareu la normativa ordenada per importància (lleis i decrets llei, decrets, ordres i resolucions) i cronològicament, de la més recent a la més antiga. Cal tenir en compte que la norma esta enllaçada a textos consolidats del web del Portal Jurídic de la Generalitat de Catalunya.

LLEIS I DECRETS LLEI

Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves 
 
DOGC 20 de gener de 1992, núm. 1453
BOE 10 de març de 1992, núm. 60
 

Decret legislatiu 2/1994, de 13 de juliol, pel qual es modifica la Llei 14/1985, de 28 de juny, que regula el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, i la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves 
 
DOGC 27 de juliol de 1994, núm. 1926 

Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives 
 
DOGC 31 de desembre de 2001, núm. 3543
BOE 25 de gener de 2002, núm. 22
 

DECRETS

Decret 16/2014, d'11 de febrer, d'aprovació del Reglament del Registre d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i de modificació del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves
 
DOGC 13 de febrer de 2014, núm. 6561

Decret 203/2013, de 30 de juliol, d’aprovació del Reglament de campaments juvenils
 
DOGC 31 de juliol de 2013, núm. 6429

Decret 187/1993, de 27 de juliol, de delegació de competències de la Generalitat en matèria de joventut a les comarques
 
DOGC 4 d'agost de 1993, núm. 1779 

Decret 140/2003, de 10 de juny, d'aprovació del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves 
 
DOGC 18 de juny de 2003, núm. 3907 

Decret 267/2016, de 5 de juliol, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.
 DOGC 7 de juliol de 2016, núm. 7157 

Data d'actualització:  27.06.2017