• Imprimeix

Persones amb dependència

En els darrers anys hi ha hagut un increment de persones dependents a la nostra societat. Davant d'aquest fet, el Govern de l'Estat va aprovar la Llei 39/2006 de 14 de desembre de 2006 de Promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, popularment coneguda com Llei de la dependència. Trobareu la normativa ordenada per temàtica i cronològicament, de la més recent a la més antiga. Cal tenir en compte que la norma esta enllaçada a textos consolidats del web del Portal Jurídic de la Generalitat de Catalunya.

Legislació catalana

Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. 
DOGC 18 d'octubre de 2007, núm. 4990

Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011. 
DOGC 20 d'octubre de 2010, núm. 5738

Decret 115/2007, de 22 de maig, pel qual es determinen els òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per aplicar la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. 
DOGC 24 de maig de 2007, núm. 4890

Ordre TSF/306/2016, de 7 de novembre, de modificació de l'annex de l'Ordre BSF/130/2014, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l'atenció a la situació de dependència que estableix la Cartera de serveis socials, i la participació en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes
DOGC 17 de novembre de 2016, núm. 7249

Ordre BSF/339/2014, de 19 de novembre, de modificació de l'Ordre ASC/433/2007, de 23 de novembre, per la qual s'estableixen els criteris per determinar l'import de les prestacions econòmiques del Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència (SAAD) en l'àmbit territorial de Catalunya. 
DOGC 21 de novembre de 2014, núm. 6755

Ordre BSF/35/2014, de 20 de febrer, per la qual s’actualitzen els criteris funcionals dels serveis de centres residencials per a gent gran de la Cartera de Serveis Socials
DOGC 26 de febrer de 2014, núm. 6570 

Ordre ASC/471/2010, de 28 de setembre, per la qual es regulen les prestacions i els i les professionals de l'assistència personal a Catalunya.  
DOGC 8 d'octubre de 2010, núm. 5731 

Ordre ASC/55/2008, de 12 de febrer, per la qual s'estableixen els criteris per determinar les compatibilitats i les incompatibilitats entre les prestacions del Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD) i les prestacions del Sistema Públic de Serveis Socials (SPSS) en l'àmbit territorial de Catalunya.
DOGC 21 de febrer de 2008, núm. 5075 

Ordre ASC/433/2007, de 23 de novembre, per la qual s’estableixen els criteris per determinar l’import de les prestacions econòmiques del Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció a la Dependència (SAAD) en l’àmbit territorial de Catalunya 
DOGC 27 de novembre de 2007, núm. 5017

Data d'actualització:  26.06.2015