• Imprimeix

Persones amb discapacitat

Catalunya sempre s'ha caracteritzat per tenir una legislació molt avançada en matèria de discapacitat. La gran majoria de normatives que regulen aspectes relacionats amb aquest tema són d'àmbit autonòmic, tot i que també hi ha lleis a nivell estatal. Trobareu la normativa ordenada per temàtica i cronològicament, de la més recent a la més antiga. Cal tenir en compte que la norma esta enllaçada a textos consolidats del web del Portal Jurídic de la Generalitat de Catalunya.

Legislació catalana

LLEIS I DECRETS LLEI

Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania
DOGC 24 de juliol de 2017, núm. 7418

Correcció d'errades a la Llei 14/2017, del 20 de juliol
DOGC 8 d'agost de 2017, núm.7429

Correcció d'errades a la Llei 14/2017, del 20 de juliol
DOGC 24 juliol de 2017, núm.7418

Correcció d'errades a la Llei 14/2017, del 20 de juliol
DOGC 6 novembre de 2017, núm.7488

Correcció d'errades a la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat (DOGC núm. 6742, de 4/11/2014)
DOGC 15 de juny de 2015, núm. 6892  

Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat
 DOGC 4 de novembre de 2014, núm. 6742 

Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana
 
DOGC 10 de juny de 2010, núm. 5647 

Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assistència
 
DOGC 3 de desembre de 2009, núm. 5519 

Llei 12/2007, d'11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya 
 
DOGC 18 d'octubre de 2007, núm. 4990
BOE 6 de novembre de 2007, núm. 266
 

Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals 
 
DOGC 24 de maig de 2006, núm. 4640
DOGC 15 de juny de 2006, núm. 4655 (correcció d'errades)
BOE 22 de juny de 2006, núm. 148
 

Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic 
 
DOGC 4 d'agost de 2006, núm. 4691
BOE 23 d'agost de 2006, núm. 201
 

 

DECRETS

Decret 205/2015, de 15 de setembre, del règim d'autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials
DOGC de 17 de setembre de 2015, núm. 6958

Decret 156/2014, de 25 de novembre, del Consell de la Discapacitat de Catalunya 
DOGC 27 de novembre de 2014, núm. 6759

Decret 318/2006, de 25 de juliol, de serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat 
DOGC 27 de juliol de 2006, núm. 4685

Decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen el serveis d’atenció precoç 
DOGC 4 de novembre de 2003, núm. 4002

Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda 
DOGC 25 de març de 2002, núm. 3602

Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials 
 DOGC 26 de maig de 2000, núm. 3418

Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials 
 DOGC 31 de juliol de 1996, núm. 2237 

Decret 336/1995, de 28 de desembre, pel qual es regula el Servei Ocupacional d’Inserció en els centres ocupacionals per a persones amb disminució
DOGC 7 de febrer de 1996, núm. 2165

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques .
DOGC  28 d’abril de 1995, núm. 2043

Decret 279/1987, de 27 d’agost, pel qual es regulen el Centres Ocupacionals de Disminuïts.
DOGC  14 de setembre de 1987, núm. 889

ORDRES I RESOLUCIONS i ACORDS DE GOVERN

ACORD GOV/142/2018, de 27 de novembre, pel qual es traspassa la gestió de serveis socials especialitzats al Consorci de Serveis Socials de Barcelona amb els mitjans materials i econòmics corresponents.
DOGC 29 de novembre de 2018, núm. 7558


Ordre BSF/130/2014, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l'atenció a la situació de dependència que estableix la Cartera de serveis socials, i la participacio en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes.
 
DOGC 29 d'abril de 2014, núm. 6612.

Ordre BSF/43/2012, de 27 de febrer, de la targeta acreditativa de la discapacitat 
DOGC 5 de març de 2012, núm. 6080

Ordre ASC/573/2010, de 3 de desembre, de desplegament parcial de la Llei 19/2009, de 26 de desembre,  de l'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assistència
 DOGC de 14 de desembre de 2010, núm. 5779 

Ordre de 28 de juliol de 1992, de desplegament del Decret 279/1987, de 27 d’agost pel qual es regulen els centres ocupacionals per a persones amb disminució 
DOGC de 2 de setembre de 1992, núm. 1640

Ordre de 20 d’abril de 1988, per la qual s’estableix el Programa d’ajuts d’accés als habitatges amb serveis comuns per a persones amb disminució derivada de malaltia mental i s’obre la convocatòria pública per establir la relació de les entitats col·laboradores del Programa
DOGC de 4 de maig de 1998, núm. 2631
 

Recomanació 98/376/CE, de 4 de juny de 1998, sobre la creació d’una targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat
DO de les CE L 167/25

Legislació estatal

Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social
 
BOE 3 de desembre de 2013, núm. 289

Llei 8/2005, de 6 de juny, per a compatibilitzar les pensions d'invalidesa en la seva modalitat no contributiva amb la feina remunerada
BOE 7 de juny de 2005, núm. 135

Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats 
BOE 11 de març de 2010, núm. 61

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
BOE 11 de marzo de 2010, núm. 61

Llei 26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació normativa a la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat 
BOE 2 d’agost de 2011, núm. 184

Normativa reguladora del procediment de valoració de  la discapacitat.

Normativa relacionada amb accessibilitat

Data d'actualització:  03.12.2018