• Imprimeix

Serveis Socials

En aquest apartat trobareu tota la informació relativa a la Llei de serveis socials i a la normativa anterior que regulava les prestacions socials. Trobareu la normativa ordenada per importància (lleis i decrets llei, decrets, ordres i resolucions) i cronològicament, de la més recent a la més antiga. Cal tenir en compte que la norma esta enllaçada a textos consolidats del web del Portal Jurídic de la Generalitat de Catalunya.

LLEIS I DECRETS LLEI

Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania
DOGC 24 de juliol de 2017, núm. 7418

Correcció d'errades a la Llei 14/2017, del 20 de juliol
DOGC 8 d'agost de 2017, núm.7429

Correcció d'errades a la Llei 14/2017, del 20 de juliol
DOGC 24 juliol de 2017, núm.7418

Correcció d'errades a la Llei 14/2017, del 20 de juliol
DOGC 6 novembre de 2017, núm.7488

Correcció d'errades a la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat (DOGC núm. 6742, de 4/11/2014)
DOGC 15 de juny de 2015, núm. 6892  

Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat
 DOGC 4 de novembre de 2014, núm. 6742 

Decret Llei 1/2010, de 12 de gener, de modificació de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció
 
DOGC 18 de gener de 2010, núm. 5547

Llei 19/2009, de 26 de novembre, de l'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assistència
 
DOGC 3 de desembre de 2009, núm. 5519

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya
 
DOGC 18 d'octubre de 2007, núm. 4990
BOE 6 de novembre de 2007, núm. 266
 
Llei de Serveis Socials. Col·lecció lectura fàcil 1 

Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic 
 
DOGC 4 d'agost de 2006, núm. 4691
BOE 23 d'agost de 2006, núm. 201
 

Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya 
 
DOGC 13 de juliol de 2006, núm. 4675 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
 
DOGC 20 de maig de 2003, núm. 3887 

Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció
 
DOGC de 17 de juliol de 1997, núm. 2435

Llei 16/1996, de 27 de novembre, reguladora de les actuacions inspectores i de control en matèria de serveis socials i de modificació del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la refosa de les lleis 12/1983, 26/1985 i 4/1994, en matèria d'assistència i serveis socials 
 
DOGC 9 de desembre de 1996, núm. 2290
BOE 6 de gener de 1997, núm. 5
 

DECRETS

Decret 205/2015, de 15 de setembre, del règim d'autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i del Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials
DOGC de 17 de setembre de 2015, núm. 6958

Decret 45/2014, d’1 d’abril, de modificació del Decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen els serveis d’atenció precoç
DOGC de 3 d'abril de 2014, núm. 6596

Decret 60/2012, de 29 de maig, de reestructuració parcial del Departament d'Empersa i Ocupació i del Departament de Benestar Social i Família
 
DOGC de 31 de maig de 2012, núm. 6139

Decret 384/2011, de 30 d'agost, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció
 
DOGC 31 d'agost de 2011, núm. 5953

Decret 256/2011, de 8 de febrer, de creació del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars
DOGC 10 de febrer de 2011, núm. 5815

Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials 
 DOGC 24 de desembre de 2009, núm. 5533

Decret 123/2007, de 29 de maig, pel qual es determina el règim aplicable a la sol·licitud i concessió de les prestacions socials de caràcter econòmic de dret subjectiu, i es concreten els requisits per al reconeixement del dret a les prestacions creades, en desplegament de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic
 
DOGC 31 de maig de 2007 núm. 4895 

Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials 
DOGC  31 de juliol de 1996, núm. 2237

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques 
DOGC  28 d’abril de 1995, núm. 2043

ORDRES I RESOLUCIONS

ORDRE TSF/306/2016, de 7 de novembre, de modificació de l'annex de l'Ordre BSF/130/2014, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l'atenció a la situació de dependència que estableix la Cartera de serveis socials, i la participació en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes.
DOGC 17 de novembre de 2016, núm. 7249

 

ORDRE BSF/186/2015, de 5 de juny, del servei de club social per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental
DOGC 22 de juny de 2015, núm. 6897  

Ordre BSF/176/2015, de 4 de juny, del servei prelaboral per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental
DOGC 16 de maig de 2015, núm. 6893 

Ordre BSF/130/2014, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les prestacions de servei no gratuïtes i de les prestacions econòmiques destinades a l'atenció a la situació de dependència que estableix la Cartera de serveis socials, i la participacio en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes. 
DOGC 29 d'abril de 2014, núm. 6612

Ordre BSF/35/2014, de 20 de febrer, per la qual s’actualitzen els criteris funcionals dels serveis de centres residencials per a gent gran de la Cartera de Serveis Socials 
DOGC 26 de febrer de 2014, núm. 6570
 

Ordre ASC/471/2010, de 28 de setembre, per la qual es regulen les prestacions i els i les professionals de l’assistència personal a Catalunya 
DOGC 8 de novembre de 2010, núm. 5731

Ordre de 15 de juliol de 1987, de desplegament de les normes d’autorització administrativa de serveis i establiments de serveis socials i de funcionament del Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials, fixades al Decret 27/1987, de 29 de gener 
DOGC 17 d'agost de 1987, núm. 878

 

Data d'actualització:  06.11.2017