D’acord amb l’article 10.1 b) de la Llei 19/2014, en aquesta secció es fan públiques aquelles directives, instruccions i circulars emeses pel Departament que tenen una incidència especial sobre la interpretació i l’aplicació de les normes. La informació que s’ofereix està organitzada en base als àmbits temàtics que són competència del Departament i, dins de cada àmbit, la informació està ordenada per tipologia de document i per cronologia.

L’actualització de la informació no té una periodicitat establerta ja que es va actualitzant a mida que s’incorpora una nova directiva, instrucció o circular.