• Imprimeix

Memòries i estadístiques

El Departament elabora cada any una memòria que recull tota la informació de les actuacions i els projectes duts a terme durant l'any precedent.

En aquests documents s'especifica l'estructura d'organismes que el componen, l'organització, amb el personal que en forma part, i els mitjans, amb el pressupost destinat a cadascuna de les polítiques i els ens que el conformen. Una part molt important de les memòries són les actuacions i activitats realitzades per cada organisme. A partir del 2008 s'inicia un nou model de memòria que recull les principals actuacions que responen als objectius estratègics del Departament.

D'altra banda, per fer arribar a la ciutadania les actuacions i les dades més significatives en matèria d'acció social i ciutadania, s'edita anualment un breu informe amb el resum de les accions que s'han portat a terme en matèria de serveis socials i drets de ciutadania.