• Imprimeix

Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista

Presentació

La Comissió Nacional per una intervenció coordinada contra la violència masclista té l'objectiu d'impulsar, fer el seguiment i avaluar les actuacions sobre violència masclista que duu a terme la Generalitat. També s'encarrega de fomentar la participació i la col·laboració del Govern amb les entitats i òrgans de la societat que treballen en aquest àmbit. La Comissió impulsa un treball en xarxa de tots els agents que intervenen davant aquesta problemàtica.

Marc normatiu

La Comissió va ser creada per la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (article 82). Posteriorment, mitjançant el Decret 60/2010, d'11 de maig, se n'ha regulat el seu règim jurídic, la composició, el funcionament, les competències i la coordinació de la Comissió amb altres òrgans.

Any de creació

L'any de creació fou el 2008 mitjançant la Llei 5/2008, citada. L'acte públic de constitució de la Comissió tingué lloc el passat 7 de juliol de 2010, al Palau de Pedralbes de Barcelona sota la presidència de l'Hble. Sra. Carme Capdevila i Palau, consellera d'Acció Social i Ciutadania.

Funcions

Les funcions d'aquest òrgan són, entre d'altres, les següents:

  • Coordinar els actuacions dels diferents departament de la Generalitat i els organismes relacionats amb la violència masclista.
  • Fomentar instruments de participació, col·laboració i cooperació entre administracions públiques, organitzacions socials, agents econòmics i socials, els grups de dones i eles persones professionals dels diferents àmbits com a elements necessaris per a millorar la previsió, l'atenció i la recuperació
  • Vetllar pel compliment de les actuacions acordades i avaluar les accions 
  • Formular propostes sobre pràctiques i projectes nous a psoar en marxa

Composició

Poden formar part, a discrecionalitat de les pròpies entitats, representants d'òrgans i entitats diverses, entre les quals hi ha els col·legis oficials de metges, d'educadores i d'educadors socials, de diplomats en infermeria de Catalunya, de pedagogs; el consell nacional de la joventut de Catalunya, el Consell Interuniversitari de Catalunya, la Taula de Ciutadania i Immigració, la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis de Catalunya, etc...

Estructura i funcionament

La Comissió està integrada per una presidència, una vicepresidència, l'adjunta a la presidenta de l'Institut Català de les Dones i les vocalies, exercides per representants de les diferents administracions públiques catalanes i de la societat civil. La Comissió funciona en Ple i pot crear grups de treball per raó de la matèria i del territori; aquests grups són creats pel Ple amb caràcter temporal i en formen part les vocalies que manifestin la seva voluntat de participar-hi, amb un mínim de 5 persones i un màxim de 12. El Ple celebra dues reunions ordinàries cada any i les sessions extraordinàries que convoqui

Més informació i contacte

La Comissió, dependent de l'Institut Català de les Dones, te l'adreça a la seu territorial de Barcelona d'aquest Institut situada a la Pl. Pere Coromines, 1 08001 Barcelona. El telèfon i la bústia de contacte són, respectivament, 93 495 16 18 i cnvm@gencat.cat.

Data d'actualització:  03.07.2014