• Imprimeix

Comissió d’Assessorament i Supervisió de les Persones Jurídiques sense ànim de lucre que tinguin atribuïda la tutela de menors o d’incapacitats

Presentació

La Comissió d'Assessorament i Supervisió de els Persones Jurídiques sense ànim de lucre que tinguin atribuïda la tutela de menors o d'incapacitats és un òrgan d'assessorament i assistència tècnica per a persones jurídiques sense ànim de lucre que exerceixen càrrecs tutelars així com supervisar l'exercici d'aquests i fer-ne el seguiment.

Any de creació

1994.

Funcions

Les funcions d'aquest òrgan són, entre d'altres, les següents:

 • Assessorar i prestar assistència tècnica en qüestions d'administració patrimonial, jurídiques, i de qualsevol altra naturalesa derivades de l'exercici de la funció tutelar.
 • Supervisar l'exercici de les funcions de tutela encomanades per la llei.
 • Emetre informes i propostes a l'òrgan judicial competent sobre el nomenament, excusa o remoció com a tutors de persones jurídiques sense ànim de lucre.
 • Informar l'òrgan judicial de les circumstàncies en les quals es desenvolupa la tutela i altres aspectes relacionats amb les funcions de la Comissió en aquest àmbit.
 • Establir i actualitzar el cens de persones jurídiques tutelants en l'àmbit de Catalunya.
 • Coordinar-se amb l'òrgan judicial i altres institucions i òrgans competents a fi de fer el seguiment de les entitats en l'exercici de la tutela així com pel que fa al seu nomenament.
 • Promoure, quan es consideri necessari, la creació de persones jurídiques sense ànim de lucre per a l'exercici de funcions tutelars en els diferents àmbits territorials.

Composició

 • Presidència. Correspondrà a la persona titular de la Secretaria General de Benestar Social o a la persona que designi. 
 • Vicepresidència. Correspondrà a la persona titular de la Secretaria General de Justícia o a la persona que designi.
 • Vocals:
  •  Dues persones en representació del Departament de Sanitat i Seguretat Social designades pel seu titular.
  • Dues persones en representació del Departament de Justícia designades pel seu titular.
  • Dues persones en representació del Departament de Benestar Social designats pel seu titular.
  • De dues a cinc persones en representació de les persones jurídiques sense ànim de lucre dedicades a l'exercici de la funció tutelar, nomenades pel titular del Departament de Benestar Social.
 • La Secretaria de la Comissió serà exercida per un funcionari del Departament de Benestar Social, amb veu però sense vot, designat pel titular del mateix Departament.
Data d'actualització:  30.09.2014