• Imprimeix

Comissió Interdepartamental Del Pla Integral Del Poble Gitano

Any de creació

2005

Funcions

Les funcions d'aquest òrgan són, entre d'altres, les següents:

  • Proposar mesures per coordinar les actuacions previstes en el Pla integral del poble gitano.
  • Proposar actuacions als diferents departaments de la Generalitat en el marc del Pla integral del poble gitano.
  • Encomanar al Consell Assessor del Poble Gitano l'elaboració d'estudis i informes així com ser informat dels que elabori aquest o els seus grups de treball.
  • Fer el seguiment de l'aplicació del Pla integral del poble gitano i avaluar-la per tal d'informar al Govern a través de la presidència de la Comissió Interdepartamental.

Composició

La Comissió Interdepartamental del Pla integral del poble gitano es constitueix com un òrgan de coordinació per a l'elaboració del Pla integral del poble gitano i el posterior desplegament coherent i efectiu de les diferents accions que contempli el Pla, alhora que ha de permetre el tractament ampli i consensuat, així com la presa de decisions nivell interdepartmental, de les circumstàncies i necessitats que afectin a l'atenció del poble gitano.

La Comissió està integrada per:

  • Una presidència, que exerceix la persona titular del departament competent en matèria de polítiques d'integració i inclusió social i responsable de l'execució del Pla integral del poble gitano a Catalunya.
  • Una vicepresidència, que exerceix la persona titular de l'òrgan competent en matèria de desenvolupament comunitari i suport a col·lectius en risc d'exclusió social.
  • Les vocalies són ocupades per una persona, amb rang mínim de director general, en representació de cadascun dels departaments de la Generalitat de Catalunya competents en les matèries següents: Educació; Salut; Treball; Rehabilitació de barris i nuclis antics; Seguretat pública; Sostenibilitat; Joventut; Habitatge; Cultura; Justícia; Participació; Acció social; Esport; Política lingüística i Economia.
  • Una secretaria.

Unitat directiva responsable de l'òrgan

 Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Data d'actualització:  20.02.2013