• Imprimeix

Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades

Presentació

El Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades s’emmarca en la necessitat de coordinar amb caràcter interdepartamental i interadministratiu l’impuls de les polítiques sectorials d’acollida a les persones demandants de protecció internacional o refugiades.

Any de creació

2015

Funcions

Les funcions del Comitè són les següents:

a) Deliberar i assessorar al Govern de la Generalitat sobre l'orientació general en matèria d’acollida de les persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades a Catalunya.

b) Establir instruments de coordinació entre les actuacions de les administracions públiques i les de les entitats que actuïn dins l’àmbit d’acollida de les persones demandants de protecció internacional o refugiades a Catalunya.

c) Fer el seguiment de l'execució dels plans i els programes en matèria d’acollida de les persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades a Catalunya.

d) Formular propostes i recomanacions per millorar l’acollida de les persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades  a Catalunya.

e) Esdevenir un fòrum de debat per a la posada en comú de les qüestions que es puguin plantejar en matèria d’acollida de les persones demandants de protecció internacional o refugiades.

f) Qualsevol altra funció que li pugui encomanar la persona titular del departament competent en matèria d’immigració, relacionada amb les matèries pròpies del Comitè. 

Composició

El Comitè té la composició següent:

a) La presidència, que correspon a la persona titular del departament competent en matèria d’immigració, que pot delegar en un alt càrrec del departament.

b) Les vocalies següents:

 • El secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania. 
 • Dos representants més del departament de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d’immigració.
 • Un representant de la resta de departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 • Dos representants de les organitzacions associatives d’ens locals més representatives de Catalunya.
 • Un representant de cada diputació de Catalunya.
 • Un representant de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Un representant del Consell de l’Advocacia Catalana.
 • Un representant del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
 • Un màxim de nou representants d’entitats especialitzades en matèria d’acollida de les persones demandants de protecció internacional o refugiades.
 • Un coordinador o coordinadora, que actua d’acord amb les línies d’actuació que estableix el Comitè i que ha de vetllar per l’impuls i l’execució dels acords del Comitè amb les funcions que es determinen en el present Acord.
 • Un secretari o secretària, que actua amb veu i sense vot, designat per la presidència de la Comissió, d’entre els funcionaris del departament competent en matèria d’immigració.

Adcripció

El Comitè s’adscriu al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Data d'actualització:  25.09.2015