• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya

Any de creació

2010

Funcions

El Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya és un òrgan de caràcter consultiu i interdisciplinari al servei de les persones i de les entitats que presten, utilitzen o són destinatàries de serveis d’intervenció social i que té com a objectiu millorar la qualitat d’aquesta intervenció i ser fòrum de referència en el debat ètic en el camp dels serveis socials.

Entre les funcions que desenvolupa figura la de ser receptor de consultes o problemes específics plantejats per la persona titular del Departament competent en matèria de serveis socials, i per les entitats públiques i privades de l’àmbit dels serveis socials; formular recomanacions i protocols d’actuació; elaborar documents de reflexió i emetre informes en aquelles qüestions ètiques de caràcter transversal per a tots els àmbits d’intervenció social; promoure la reflexió ètica organitzada en els diferents àmbits dels serveis socials i elaborar les normes de constitució dels espais de reflexió ètica en serveis socials, entre d’altres.

Composició

El Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya està integrat per persones amb interès per les qüestions d'ètica en un nombre màxim de trenta-quatre persones, que pertanyen a diferents àmbits: persones professionals tècnics del Departament competent en matèria de serveis socials; persones professionals que pertanyen als àmbits de coneixement de els ciències humanes i socials, la salut, l'educació, la justícia i la filosofia; persones en representació dels col·legis professionals més directament vinculats amb l'acció social; persones professionals adscrits als serveis socials bàsics; persones de reconegut prestigi en l'àmbit de les entitats d'iniciativa social; persones en representació de les entitats d'iniciativa privada, social i mercantil, prestadores de serveis, i persones en representació d'associacions de persones usuàries i familiars.

El Comitè compta amb la figura del coordinador o coordinadora que és el secretari o secretària general del Departament competent en matèria de serveis socials. Aquesta figura té com a funció principal garantir el suport tècnic i administratiu a les tasques del Comitè, així com auxiliar el president o presidenta en aquelles funcions que li sigui encomanades.

Més informació i contacte

Per prendre contacte amb el Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya es pot fer a través de la seva bústia de correu electrònic : etica.serveissocials.tsf@gencat.cat 

 

Més informació sobre l'Ètica aplicada als serveis socials 

Data d'actualització:  25.08.2010