• Imprimeix

Consell de la Discapacitat de Catalunya

El Consell de la Discapacitat de Catalunya vetlla per la transversalitat de les polítiques de promoció de l’autonomia personal i de l’atenció a les persones amb discapacitat.

A través del Consell es facilita una interlocució directa entre els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i el sector de les persones amb discapacitat, per reforçar la coordinació interdepartamental en tots els àmbits competencials relacionats amb les persones amb discapacitat.

Marc normatiu

Any de creació

2014.

Funcions

El Consell ha de deliberar sobre l'orientació de les polítiques adreçades a les persones amb discapacitat, en les matèries de:

 • Eradicar la discriminació en tots els àmbits.
 • Promoure la igualtat d'oportunitats, de tracte i respecte, per avançar cap a una societat més inclusiva i solidària.
 • Promoure l'autonomia personal, social i laboral.
 • Impulsar la inclusió i la participació reals i efectives en la vida quotidiana.
 • Fomentar l'apoderament de la persona i la seva família.
 • Garantir l'exercici dels drets i les llibertats fonamentals.
 • Impulsar mesures d'acció positiva suplementàries a favor de les dones amb discapacitat.
 • Qualsevol altra funció que, dins del seu objecte i àmbit d'actuació, li sigui atribuïda per disposició legal o reglamentària. 

Composició

 • Presidència: exercida pel president o presidenta de la Generalitat de Catalunya.
 • Vicepresidències:
  • Vicepresidència primera: la persona titular del departament competent en matèria de discapacitat.
  • Vicepresidència segona: el president o la presidenta de la plataforma de tercer nivell constituïda a Catalunya en l’àmbit de la discapacitat.
 • Vocalies:
  • 13 vocalies en representació de la Generalitat, designades per el departament corresponent en els àmbit següents:
   • 2 de l’àmbit de la discapacitat.
   • 1 de l’àmbit d’administracions públiques.
   • 1 de l’àmbit de cultura.
   • 1 de l’àmbit d’economia.
   • 1 de l’àmbit d’educació.
   • 1 de l’àmbit de presidència.
   • 1 de l’àmbit d’interior.
   • 1 de l’àmbit de justícia.
   • 1 de l’àmbit de salut.
   • 1 de l’àmbit de treball.
   • 1 de l’àmbit de política territorial.
   • 1 de l’àmbit de les polítiques de desenvolupament rural.
  •  2 vocals en representació de les organitzacions associatives d’ens locals més representatives de Catalunya.
  • 10 vocals en representació d’entitats representatives de les persones amb discapacitat, designats a proposta de la persona titular del departament competent en matèria de discapacitat.
 • Secretaria: exercida per una persona adscrita al departament competent en matèria de discapacitat, nomenada per la persona titular del departament esmentat.

Departament responsable

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Data d'actualització:  04.02.2015