• Imprimeix

Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat

Presentació

El Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat és l’òrgan col·legiat de participació externa i de consulta en matèria d’accessibilitat i és adscrit al departament competent en aquesta matèria.

Any de creació

1991

Funcions

 • Assessorar i informar el Govern en matèria de promoció de l'accessibilitat i proposar criteris d'actuació en aquest àmbit.

 • Fomentar les actuacions en matèria de promoció de l'accessibilitat.

 • Avaluar el grau de compliment de la  Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat i els avenços produïts en matèria d'accessibilitat.

 • Les altres que li siguin atribuïdes per reglament.

Components

El Consell té la composició següent:

 • La presidència, exercida per la persona titular del departament competent en matèria de promoció de l’accessibilitat.
 • La vicepresidència, exercida per la persona titular de la secretaria sectorial o la direcció general competent en matèria de promoció de l’accessibilitat o, si escau, la persona titular de la secretaria general del departament competent en aquesta matèria.
 • Vocals, el nombre dels quals serà determinat per reglament en representació de:
  • L'Administració de la Generalitat.

  • L'Administració local. 

  • Les entitats associatives de representació dels col·lectius de persones amb discapacitat. 

  • Els experts en l'àmbit de l'accessibilitat.

 • La secretaria, ocupada per una persona al servei del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i nomenada per la persona que exerceix la presidència del Consell.

Unitat directiva responsable de l'òrgan

Secretaria General - Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i de Supressió de Barreres

Data d'actualització:  21.08.2015