• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya

Presentació/Definició

El Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya és l'òrgan consultiu i d'assessorament del Govern en matèries associatives i de voluntariat i, concretament, per a l'elaboració, el seguiment i l'avaluació dels plans, les línies estratègiques, els objectius i les mesures de les matèries esmentades, per tal de portar a terme els programes i els projectes necessaris per aconseguir que el voluntariat i el món associatiu afrontin positivament el seu futur, la seva capacitat d’incidència social i el procés de creixement i consolidació. 

Any de creació

2010

Funcions

El Ple del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya és l’òrgan rector del Consell i té les següents funcions:
 

a) Elaborar i proposar informes, estudis i dictàmens respecte les polítiques, actuacions, programes i projectes del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d’associacionisme i el Voluntariat.

b) Proposar projectes d’especial interès per al teixit associatiu i de voluntariat.

c) Elaborar els plans, les línies estratègiques, els objectius i les mesures en relació amb les matèries associatives i de voluntariat, i fer-ne el seguiment i l’avaluació.

d) Desenvolupar processos de participació oberts a tota la societat civil quan el seu objecte tingui relació amb l’associacionisme i el voluntariat i participar en els processos de participació promoguts per altres òrgans de la Generalitat de Catalunya, de manera coordinada amb el departament que impulsa la participació.

e) Prestar suport a les entitats per tal que millorin la seva gestió interna i coordinar la seva actuació amb les administracions.

Composició

El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya funciona en Ple.


El Ple està integrat per les següents persones membres:

a) La presidència.

b) La vicepresidència primera.

c) La vicepresidència segona.

d) Les vocalies.

e) La secretaria. 


La presidència és exercida per la persona titular del departament competent en matèria de suport a les entitats i al voluntariat.

La vicepresidència primera l’exerceix la persona titular de l’òrgan actiu competent en matèria d’associacionisme i voluntariat amb rang mínim de director general, i exerceix la presidència del Consell en absència de la persona titular de la presidència.

La vicepresidència segona la designen les nou vocalies del Consell en representació de les entitats que estructuren i vertebren el sector associatiu i de voluntariat, i cessa quan es produeix la renovació de les vocalies. Les entitats han de comunicar a la secretaria del Consell la designació de la vicepresidència segona.

Les vocalies les ocupen:

a) La persona titular de l’òrgan actiu que tingui adscrit el Registre d’Associacions, amb rang mínim de director general.

b) Nou entitats designades per la presidència del Consell a proposta del sector associatiu i de voluntariat, que estructurin i vertebrin el sector associatiu i de voluntariat de Catalunya en l’àmbit sectorial i en representació dels àmbits següents: tres representants de l’àmbit social, dos del cultural, dos del comunitari, un de l’ambiental i un de l’internacional. Aquestes entitats han de designar la persona que les ha de representar en el Consell.

c) Fins a un màxim de sis entitats designades per la presidència del Consell que destaquin pel seu treball significatiu i la seva incidència i experiència en la vertebració territorial del sector. Aquestes entitats han de designar la persona que les ha de representar en el Consell.

d) Dues organitzacions sindicals que tinguin la consideració de més representatives a Catalunya. Aquestes organitzacions han de designar la persona que les ha de representar en el Consell.

e) Una persona en representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Aquesta entitat ha de designar la persona que l’ha de representar en el Consell.

f) Dues organitzacions empresarials en l’àmbit de serveis socials designades per la presidència: una en representació de les entitats d’iniciativa social i una altra en representació de les entitats d’iniciativa mercantil que desenvolupin accions de voluntariat des de l’empresa. Aquestes organitzacions han de designar la persona que les ha de representar en el Consell.

g) Dues entitats associatives dels ens locals més representatives. Aquestes entitats han de designar la persona que les ha de representar en el Consell.

 

Els òrgans i les entitats que ocupen les vocalies poden designar també persones suplents. Les designacions de les persones que han d’ocupar les vocalies i dels seus suplents s’han de fer mitjançant l’òrgan directiu de l’entitat o el responsable de l’òrgan, i s’han de comunicar a la secretaria del Consell.

La secretaria, amb veu i sense vot, l'exerceix una persona designada per la presidència del Consell d'entre el personal al servei del departament competent en matèria de suport a les entitats i el voluntariat.

Funcionament i durada

El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat té una durada indefinida. Les vocalies que estableixen les lletres b), c), d) i f) es renoven cada tres anys, sens perjudici de la seva possible reelecció.

Funcionament

El Ple del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya ha de reunir-se en sessió ordinària almenys tres vegades a l’any.

El Ple del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya pot crear comissions de treball respecte les polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya en matèria associativa i de voluntariat o del Pla Nacional de l’Associacionisme i Voluntariat, amb la participació dels diferents sectors associatius, del voluntariat, d’agents relacionats que s’estimin necessaris i de persones expertes en l’associacionisme i el voluntariat.

El Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, en tot el que no preveu el present Decret, es regeix pel que disposa la normativa vigent en matèria d’òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Unitat directiva responsable de l'òrgan

Direcció general d'Acció Cívica i Comunitària.

 

Data d'actualització:  26.08.2010